לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

התפתחות שער החליפין – מגמה מעורבת בשקל לצד התחזקות של הדולר בעולם.

במהלך הרביע הראשון, נרשמה מגמה מעורבת בשקל. השקל התחזק מול הדולר בשיעור של בכ-1.5% ונחלש מול האירו בשיעור של בכ-0.8%. כמו כן, השקל נחלש ב- 0.6% מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל במדד שער החליפין הנומינאלי האפקטיבי.

במקביל, הדולר התחזק מול מרבית המטבעות העיקריים בעולם (תרשים 2). בשיעור של כ- 2.3% מול האירו,  בכ- 6.9% מול היין היפני ובכ- 0.8%  מול הפאונד הבריטי

 

תנודתיות שע"ח – עלייה בסטיית התקן בפועל וירידה בסטיית תקן הגלומה

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין –עלתה במהלך הרביע לרמה ממוצעת של 10.3%.

סטיית התקן הגלומה באופציות על שער החליפין שקל/דולר הנסחרות "מעבר לדלפק" – המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין – ירדה ב-0.4 נקודות האחוז ועמדה בסוף הרביע על רמה ממוצעת של - 10.1%.

לצורך השוואה, רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים עמדה בסוף הרביע על 9.7%, ירידה של 1.4 נקודות האחוז בהשוואה לרביע הקודם. רמתה הממוצעת של סטיית תקן זו בשווקים מפותחים עמדה במהלך הרביע על 7.1%, ירידה של כ- 0.6 נקודות האחוז בהשוואה לרביע הקודם (תרשים 4).

פעילות המגזרים העיקריים בשוק המט"ח[1]                                      

אומדן לפעילות המגזרים העיקריים בשוק המט"ח מעלה כי במהלך הרביע הראשון הגופים המוסדיים (קרנות פנסיה, קופ"ג וחברות ביטוח) מכרו מט"ח נטו בהיקף של כ-5.3. המגזר העסקי ותושבי חוץ רכשו מט"ח נטו בהיקף של כ-2 וכ-0.6 מיליארד דולר בהתאמה.

נפחי מסחר – לוחות ותרשימים

נפח המסחר מול מערכת הבנקאות המקומית[2]

נפח המסחר היומי הממוצע ירד במהלך הרביע בכ-4.3% אחוז לרמה של  10.1 מיליארדי דולרים, כאשר עיקר הירידה נובעת מירידה בנפח המסחר היומי בעסקאות אופציות.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר מול מערכת הבנקאות המקומית (עסקאות המרה, עסקאות באופציות ועסקאות החלף) ירד בכ- 5.3 נקודות אחוז ועמד בסוף הרביע הראשון על כ- 41.3%.

 

 

עסקאות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)

 

 

עסקאות המרה (1)

עסקאות החלף1 (סוופ) (2)

 עסקאות החלף 2 Cross Currency Swap (3)

עסקאות באופציות3 (4)

נפח המסחר הכולל (1)+(2)+(3)+(4)

רביע ראשון 2024  (נתון ארעי)

סה"כ

173,432

421,178

1,374

18,385

614,368

סה"כ (ממוצע יומי לפי 61 ימי מסחר)

2,843

6,905

23

301

10,072

תושבי חוץ

53,789

194,246

941

5,562

254,538

מזה: מוסדות פיננסיים זרים

53,068

194,197

941

5,562

253,767

תושבי ישראל

119,643

226,932

433

12,823

359,831

מזה: סקטור ריאלי

39,301

24,015

132

6,402

69,849

         סקטור פיננסי

37,333

108,375

0

813

146,521

         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)

21,867

78,893

156

2,880

103,796

         יחידים

2,669

222

0

123

3,015

         אחרים4

722

49

0

0

770

         בנקים מקומיים5

9,780

11,391

146

1,712

23,029

רביע רביעי 2023

סה"כ

180,407

437,838

1,607

21,991

641,843

סה"כ (ממוצע יומי לפי 61 ימי מסחר)

2,957

7,178

26

361

10,522

תושבי חוץ

58,549

240,538

579

7,555

307,220

מזה: מוסדות פיננסיים זרים

57,805

240,467

579

7,555

306,405

תושבי ישראל

121,858

197,299

1,028

14,437

334,623

מזה: סקטור ריאלי

42,231

24,952

143

6,390

73,716

         סקטור פיננסי

34,806

86,110

10

833

121,759

         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)

20,778

74,098

660

3,620

99,156

         יחידים

3,109

499

0

159

3,768

         אחרים4

744

71

0

0

815

         בנקים מקומיים5

12,661

8,802

116

2,660

24,239

             

 

 

 

 

 

 

 

 

1 רגל אחת בלבד של עסקת החלף, כלומר הערך הנומינאלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).

 

2הקרנות המוחלפות בעסקות Cross Currency Swap יחושבו לצורך הנפח כרגל אחת בלבד, במקרים בהם הרגליים מקזזות זו את זו.

 

3 ה- National value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של Call ו- Put.

 

4 כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.

 

5 סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.

אומדן של נפח המסחר הכולל[3] - מערכת הבנקאות המקומית ומדווחים זרים

מאמידת הפעילות הכוללת בעסקאות מול השקל המשתקפת בדיווחי מערכת הבנקאות המקומית ומדווחים זרים עולה כי חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר בעסקאות המרה  (ללא עסקאות החלף ואופציות) עמד ברביע הראשון על  81.5%, כאשר המסחר בין זרים מהווה 70.9% מהנפח, שעמד על ממוצע יומי של  כ-10.1 מיליארדי דולרים.

 

 

 

החלק היחסי בנפח המסחר הכולל

סך הנפח (במיליוני $)

ממוצע יומי (במיליוני $)

 

 

מסחר בין זרים

מסחר בין זר למקומי[4]

מסחר בין מערכת הבנקאות המקומית למקומיים

רביע ראשון  2024  (נתון ארעי)

 

נפח המסחר בעסקאות המרה

70.9%

10.6%

18.5%

             614,335

             10,071

נפח המסחר בעסקאות החלף ואופציות

47.6%

24.4%

27.9%

             923,254

             15,135

רביע רביעי 2023

 

נפח המסחר בעסקאות המרה

70.4%

11.8%

17.8%

             603,062

               9,886

נפח המסחר בעסקאות החלף ואופציות

49.5%

28.4%

22.0%

         1,081,257

             17,726

 

 

[1] המגזרים העיקריים המוצגים אינם מהווים את כל השוק - למידע נוסף ראה את" מערכת הנתונים על פעילות השוק שקל/מטבע חוץ" בפרסום מבט סטטיסטי 2018

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Documents/MabatStat2018/shekel.pdf

[2] החל משנת 2020, הנתונים לא כוללים סניפים של בנקים זרים בישראל.

[3] נפח המסחר הכולל הוא אומדן לפעילות הכוללת בעסקאות מול השקל, מבוסס על דיווחים של מערכת הבנקאות המקומית ושל מדווחים זרים.

[4] מסחר בין זר למקומי מכיל: (1) דיווחים של מדווחים זרים על עסקאות מול מקומיים

(2) דיווחים של בנקים מקומיים על עסקאות מול זרים