לצפייה בדו"ח המלא

לצפייה בהודעה כקובץ

ד"ר גולן בניטה, מנהל חטיבת השווקים: "בשנת 2023 גדלו יתרות המט"ח בכ-10.5 מיליארד דולר לסך של 204.7 מיליארד דולר. הגידול ביתרות המט״ח הושפע בעיקרו משערוך של כ-16.8 מיליארד דולר שכולל, בין היתר, רווחי הון מהחזקת מניות וכן רווחי הון ותקבולי ריבית מהחזקת אג״ח. עם פרוץ המלחמה הפעיל בנק ישראל תכנית למכירות מט״ח שסייעה לייצובו של  שוק המט״ח ושל השווקים הפיננסים. הרמה הגבוהה של יתרות  המט"ח היא נכס אסטרטגי שמאפשר מרחב פעולה לשמירה על היציבות הפיננסית תוך הפחתת אי-הוודאות."

בנק ישראל מפרסם היום את דו"ח השקעת יתרות מטבע חוץ לשנת 2023, להלן עיקריו:

·         בשנת 2023 גדלו יתרות המט"ח בכ-10.5 מיליארד דולר לסך של 204.7 מיליארד דולר, על אף מכירות מט"ח בהיקף של כ- 8.5 מיליארד דולר. גידול זה נבע בעיקרו מרווחי הון מהחזקת מניות וכן מרווחי הון ותקבולי ריבית מהחזקת אג"ח.

·         נכון לסוף שנת 2023, עמד הרכב הנכסים של יתרות המט"ח על: 54% בנכסים ממשלתיים, 21% במניות, 15% בנכסי מרווח ו-10% באג"ח תאגידיות.

·         במהלך שנת 2023 נרשמה בשווקים הפיננסים הגלובליים תנודתיות, שהושפעה בעיקר מההערכות ששררו בשווקים לגבי התפתחותה של האינפלציה, של התוואי הצפוי של שיעורי הריבית של הבנקים המרכזיים ושל השפעתו של תוואי זה על הפעילות הכלכלית בעולם. לצד גורמים אלה הושפעו השווקים גם מעלייה ניכרת בסיכון ליציבותו של המגזר הבנקאי על רקע קשיים שהתגלו בכמה בנקים בארה"ב ובאירופה וכן מעלייה בסיכון הגיאופוליטי, על רקע החשש להתפרצותה של מלחמה אזורית במזרח התיכון. לקראת סיומה של השנה, חל שינוי בסנטימנט ובשווקים נרשמה מגמה חיובית, על רקע סימנים להתכנסות האינפלציה ליעדי הבנקים המרכזיים, מה שהגביר את הציפיות לתחילתו של תהליך של הורדה בשיעורי הריבית על ידי הבנקים המרכזיים.

·         ההתפתחויות בשווקים הפיננסים הגלובליים השתקפו בביצועים של תיק יתרות המט"ח: תשואת ההחזקה של תיק היתרות במונחי הסמן המטבעי  הסתכמה בשנת 2023 בשיעור של 8.3%. תשואת הסמן הבסיסי הייתה באופן יחסי גבוהה בהשוואה לשנים קודמות והסתכמה בשיעור של 4.2%. התשואה העודפת הסתכמה השנה בשיעור של 4.1%, בעיקר בשל ההחזקה במניות.

לוח 1א

התשואה בגין החזקתו של תיק יתרות המט"ח במבט שנתי וממוצע רב-שנתי במונחי הסמן המטבעי; אחוזים ומונחים שנתיים.

חמש שנים

שלוש שנים

2023

 

3.0

1.7

8.3

תשואת התיק בפועל

1.2

1.3

4.2

תשואת הסמן הבסיסי

1.8

0.4

4.1

התשואה העודפת

 

 

 

·         רמת הסיכון של תיק היתרות התמתנה השנה כתוצאה מהירידה בתנודתיות של שוקי המניות ובהשפעת העלייה בריבית חסרת הסיכון שמשמשת ככרית לספיגת הפסדים.

 

·         בשל היחלשותו של השקל ב-3.8%, הסתכמה תשואת ההחזקה של תיק יתרות המט"ח במונחים שקליים ב-12.4%.

לוח 1ב

התשואה בגין החזקתו של תיק יתרות המט"ח במבט שנתי וממוצע רב-שנתי במונחי שקל; אחוזים ומונחים שנתיים

חמש שנים

שלוש שנים

2023

 

1.8

4.1

12.4

תשואת תיק היתרות - מונחים שנתיים

-1.2

2.4

3.8

שינוי שע"ח סמן מטבעי/שקל - מונחים שנתיים

סימן שלילי בשינוי בשע"ח משמעו ייסוף של השקל

 

·         עם פרוץ המלחמה בחודש אוקטובר 2023, מכר בנק ישראל לראשונה יתרות מט"ח בהיקף  של כ- 8.5 מיליארד דולר. המכירות בוצעו כחלק מתכנית שכוללת מכירות מט"ח של עד 30 מיליארד דולר ואספקת נזילות בסכום של עד 15 מיליארד דולר, על ידי הפעלת מנגנונים של עסקות החלף [1]SWAP. התכנית הופעלה במטרה למתן את התנודות בשער החליפין של השקל ולספק את הנזילות הנדרשת להמשך הפעילות הסדירה של השווקים. להפעלת התכנית, שהתאפשרה לנוכח רמתן הגבוהה של היתרות, הייתה תרומה משמעותית לשמירה על היציבות בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים.

 

 

[1] הסכם בין שני צדדים להחלפת נכסים פיננסים בתאריך עתידי קבוע מראש.