לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

שינויים חודשיים במדד המשולב     נתונים ארוכי טווח      גרפים

המדד המשולב לחודש מרץ עלה בשיעור של 0.30 אחוז. נתוני החודשים פברואר-מרץ 2023 מאותתים על צמיחה התואמת בקירוב את הממוצע הרב שנתי לאחר התמתנות בדצמבר וינואר.

המדד המשולב הושפע לטובה מעליית מדד הייצור התעשייתי (פברואר), מדד הפדיון בשירותים (פברואר), יבוא התשומות לייצור (מרץ) ,יצוא הסחורות (מרץ) והרכישות בכרטיסי אשראי (מרץ). לעומת אלה, מדד הפדיון במסחר הקמעונאי (פברואר), יבוא מוצרי הצריכה (מרץ), יצוא השירותים (ינואר), משרות השכיר (ינואר) והתחלות הבנייה (דצמבר) ירדו והשפיעו שלילית על המדד.

נתוני המדד לינואר-פברואר 2023 עודכנו מטה בעקבות קבלת נתונים נוספים ועדכוני נתונים. לוח 1 מציג את העדכונים לאחור במדד. לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

הסברים מפורטים לגבי אופן חישוב המדד המשולב וכן לוחות מפורטים ארוכי טווח ניתן למצוא בקישור:https://www.boi.org.il/roles/statistics/compositeindex/

לוח 1: עדכונים לאחור במדד המשולב

השינוי במדד (באחוזים)

נתון קודם

נתון חדש

מרץ

 

0.30

פברואר

0.43

0.25

ינואר

0.25

0.02

דצמבר

-0.14

0.11-

נובמבר

0.09

0.12

אוקטובר

0.19

0.25לוח 2: השינויים ברכיבי המדד בחודשים האחרונים

(שיעורי שינוי חודשיים באחוזים, אלא אם כן צוין אחרת)

 

מרץ

פברואר

ינואר

דצמבר

מדד הייצור התעשייתי (ללא כריה וחציבה)

 

4.2

-2.1

0.6

מדד הפדיון בשירותים (ללא חינוך ומינהל ציבורי)

 

0.3

0.5

-1.7

מדד הפדיון במסחר הקמעונאי

 

-1.1

2.9

-1.6

יבוא מוצרי הצריכה1

-6.1

5.5

-5.7

-0.5

יבוא התשומות לייצור (ללא דלקים)1

2.6

-4.7

-1.3

0.8

יצוא הסחורות (ללא חקלאות)[1]

4.7

1.2

-3.4

-2.1

יצוא השירותים (ללא תחבורה)[2]

 

 

-0.2

-3.9

משרות השכיר – במגזר הפרטי

 

 

-0.1

0.1

שיעור המשרות הפנויות במגזר העסקי[3]

4.1

4.3

4.3

4.4

התחלות הבנייה[4]

 

 

 

-12.1

ייצור החשמל[5]

0.0

2.4

0.9

-1.8

הרכישות בכרטיסי אשראי[6]

6.5

0.9

1.4

-1.0

 

 

[1] יבוא ויצוא הסחורות מחושבים במחירים קבועים (באמצעות ניכוי שינויים במדדי המחירים של סחר החוץ).

[2] יצוא השירותים מוצג במונחים ריאליים באמצעות ניכוי שינויים במדד המחירים לצרכן ומורכב מיצוא שירותים עסקיים אחרים ויצוא שירותי תיירות.

[3] שיעור המשרות הפנויות מחושב מתוך סך המועסקים ונכלל במדד ברמתו, מנוכה עונתיות.

[4] מכיוון שהלמ"ס מפרסם את נתוני התחלות הבניה פעם ברביע, הנתונים המשולבים במודל הם בפריסה חודשית על סמך מקורות נוספים, כך שהפריסה עקבית עם הנתון הרבעוני שהלמ"ס מפרסם (באחוזים, מנוכה עונתיות).

[5] ייצור החשמל מחושב כשיעור השינוי ביחס לחודש קודם, בניכוי השפעת מזג אוויר ועונתיות.

[6] נתון הרכישות בכרטיסי אשראי הוא השינוי החודשי, מנוכה עונתיות, על פי פרסומי הלמ"ס. כאשר הנתון של הלמ"ס לחודש הקצה אינו זמן, נתון זה מהווה אומדן מבוסס על שיעור השינוי החודשי על פי נתונים יומיים של שב"א, בניכוי עונתיות.