להודעה המלאה כולל גרפים ונתונים לחץ כאן

  • יתרת הנכסים של תושבי ישראל בחו"ל עלתה ברביע הרביעי של שנת 2022 בכ-25 מיליארדי דולרים (כ-4%) ועמדה בסוף דצמבר על כ-643 מיליארדים. העלייה ביתרה נבעה בעיקר מעליה במחירי ניירות הערך הזרים שמוחזקים על ידי תושבי ישראל.
  • יתרת ההתחייבויות של המשק לחו"ל עלתה במהלך הרביע הרביעי בכ-4 מיליארדי דולרים (כ- 1%) ועמדה בסופו על 475 מיליארדי דולרים. העלייה ביתרה נבעה בעיקר מגידול ביתרת ההשקעות הישירות שקוזזו בחלקן על ידי מימושים בתיק לניירות ערך למסחר.
  •  עודף הנכסים על ההתחייבויות של המשק מול חו"ל עלה במהלך הרביע הרביעי בכ-21 מיליארדי דולרים (14%) ועמד בסופו על כ-168 מיליארדים.
  •  עודף הנכסים על ההתחייבויות במכשירי חוב בלבד (החוב חיצוני השלילי נטו), עלה במהלך הרביע הרביעי בכ-11 מיליארדי דולרים (5%) ועמד בסוף דצמבר על כ-207 מיליארדי דולר.
  • היחס בין החוב החיצוני ברוטו לתמ"ג עלה במהלך הרביע הרביעי בכ-0.3 נק' האחוז ועמד בסוף דצמבר על כ- 29.8%. העלייה ביחס החוב לתוצר ברביע הרביעי שיקפה עליה של כ-1% ביתרת החוב החיצוני לעומת ירידה של כ-0.3% בתוצר (במונחים דולריים).