לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

לאור החשיבות שרואה בנק ישראל בחיזוק אמון הציבור במטבע וצמצום תופעת זיופי השטרות, הנחה הבנק את התאגידים הבנקאיים כי בכל מקרה בו הופקדו באמצעות מכשיר אוטומטי שטרות החשודים כמזויפים, הדורשים בדיקה נוספת, המכשיר לא יחזיר את השטרות החשודים ללקוח כבעבר, ואלה יועברו לבדיקה של בנקאי לאחר ההפקדה.

בנוסף, נדרש התאגיד הבנקאי להודיע ללקוח כי בין השטרות אותם הפקיד ישנם שטרות החשודים כמזויפים, אשר דורשים בדיקת אימות נוספת, ויפעל  למול הלקוח, במועד ההפקדה ובהתבסס על הבדיקה האלקטרונית, על פי אחת מהחלופות הבאות:

זיכוי הלקוח, במועד ההפקדה, בסכום ההפקדה המלא (כולל השטרות החשודים כמזויפים)

במקרה זה הזיכוי בגין השטרות החשודים יהיה זיכוי על תנאי בלבד. במידה ובבדיקת התאגיד הבנקאי ימצא בהמשך כי השטרות החשודים שהופקדו הינם מזויפים, יחויב חשבון הלקוח בסכום השטרות המזויפים שהופקדו. הודעה על כך תימסר ללקוח.

זיכוי הלקוח, במועד ההפקדה, בסכום השטרות המקוריים בלבד.

במקרה זה, חשבון הלקוח לא יזוכה בגין השטרות החשודים כמזויפים וסכום הזיכוי בגין ההפקדה יהיה חלקי בלבד. התאגיד הבנקאי יבדוק ויקבע, בשלב מאוחר יותר, האם השטרות החשודים אכן מזויפים וככל שיעלה בבדיקתו כי השטרות מקוריים, יזכה התאגיד הבנקאי את חשבון הלקוח גם בסכום השטרות שנמצאו כמקוריים. הודעה על כך תימסר ללקוח.

במועד ההפקדה, נדרש התאגיד הבנקאי להפיק ללקוח הודעה אודות פרטי ההפקדה, לרבות פרטי השטרות החשודים כמזויפים (מספרי השטרות והעריך) שהועברו לבדיקת התאגיד הבנקאי, המועד הצפוי לקבלת תשובה סופית בגינם ותהליך הבירור לרבות אופן יצירת קשר עם התאגיד הבנקאי לצורך שאלות בעניין ההפקדה.

לימור גולדשטיין מנהלת מחלקת המטבע: "צעד זה הינו צעד משמעותי נוסף בהתמודדות של בנק ישראל, התאגידים הבנקאיים וגופי האכיפה עם תופעת זיופי המטבע , סילוקם של שטרות מזויפים ממחזור המזומנים ומניעת המשך פגיעה בציבור. אנו קוראים לכלל הציבור לבדוק את השטרות בעת קבלתם בעזרת סימני הביטחון המפורסמים באתר בנק ישראל."