לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

לדוח המל​א כקובץ PDF​

דוח היציבות הפיננסית של בנק ישראל מתפרסם פעמיים בשנה. בדוח זה מבטאים כלכלני הבנק את הערכתם בעניין החשיפות לסיכונים העיקריים הנשקפים למערכת הפיננסית, מנתחים את החשיפות העיקריות ומעריכים תרחישי סיכון פוטנציאליים. ההערכות והניתוחים מתבססים על סקירת ההתפתחויות בתקופה הנסקרת, בחינת השינויים המבניים, שימוש במודלים אנליטיים והערכה של תנאי הרקע בכלכלות העולמיות והמקומית. הדוח מתאר את ההשפעה של התממשות תרחישי סיכון על המערכת הפיננסית בטווחים הקצר והבינוני, במטרה להגביר את המודעות להם בקרב קובעי המדיניות ובציבור הרחב ולאפשר היערכות מתאימה.

עיקרי הממצאים

  • הסיכון למיתון בסביבה העולמית התגבר בתקופה הנסקרת על רקע עלייה בסיכונים הגאו-פוליטיים והתפרצות האינפלציה וההידוק המוניטרי בעולם בעקבותיה. גורמים אלה הובילו גם לירידות בשווקים הפיננסיים.
  • מבחינת נתוני המקרו בולטת ישראל ביחס למדינות ה-OECD לטובה: למרות שהאינפלציה גבוהה מהיעד, היא נמוכה מאשר במדינות מפותחות אחרות; שוק העבודה הדוק וצמיחה חזקה יחסית בפעילות הכלכלית.
  • האשראי לעסקים ולמשקי בית התרחב בשנת 2022 במהירות, לאחר גידול מהיר גם בשנה שלפניה. עם זאת, יש סימנים החל מחודש אפריל 2022 - על רקע העלייה בריבית ובתשואות במשק - להתמתנות קצב הגידול באשראי.
  • מחירי המניות בישראל ירדו במחצית השנייה של 2022, בדומה למדינות רבות אחרות, והמרווחים של אג"ח החברות בישראל  עלו בצורה מתונה. למרות ירידות אלה במחירי המניות, מכפיל הרווח ארוך הטווח אינו נמוך בהשוואה היסטורית.
  • מחירי הדירות עלו בחדות בתקופה הנסקרת, תוך התרחבות היחס בין מחירי הדירות לגורמי היסוד.