לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

לצפייה במצגת אותה הציג המפקח לחץ כאן

המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן הציג היום בפני ועדת הכספים של הכנסת את עמדתו בנושא בנק בעל היקף פעילות רחב.

המפקח הדגיש כי לדעתו הניתוח הכלכלי אינו מציג מידע מובהק, תומך ומבוסס בכדי להצדיק בעת הזו את שינוי ההגדרה של בנק בעל היקף פעילות רחב. לדעת המפקח צריכה להיות מובהקות ותקפות חזקה על מנת לקבל החלטה כל כך משמעותית ובלתי הפיכה, אגב פגיעה בזכות הקניין.

לפיכך ציין המפקח כי לדעתו אין זה המועד הראוי והנכון לשנות את ההגדרה של בנק בעל היקף פעילות רחב, על ההשלכות הפוטנציאליות של המלצה זו, והארכה של 3 שנים לחלון הזמן לקבלת ההחלטה הינה גישה מידתית וראויה. תקופת זמן זו תאפשר את הבשלת הרפורמות ותנאי השוק והערכה מושכלת יותר ביחס להשפעתם על סביבת התחרות.

עוד המליץ המפקח כי ככל שדחיית חלון הזמן לקבלת ההחלטה איננה במנדט הוועדה, אין לשנות במועד זה את ההגדרה של בנק בעל היקף פעילות רחב.

בתאריך 8 בדצמבר 2022 שלח המפקח לוועדה מכתב בו הציג את עמדתו כדעת מיעוט ביחס לעמדת יתר חברי הוועדה. המכתב כולל נימוקים בעד ונגד שינוי הגדרת בנק בעל היקף פעילות רחב וכן את המלצתו הסופית המוצגת לעיל (מצורף קישור).

להלן נימוקי הנגד הנבחרים שהוצגו היום בוועדת הכספים:

  • אינדיקציות שוקיות – אין אינדיקציות חדות ומובהקות מבחינת ההתפתחות במצב התחרות בשוק האשראי (פעילות הבנקים הגדולים, בנקים בינוניים, חברות כרטיסי אשראי שהופרדו, נתחי שוק והמחרה) על בסיסן יש מקום להמליץ על שינוי ההגדרה של בנק בעל היקף פעילות רחב. הגם שיש לבחון את התמורות בשוק האשראי כמכלול, השפעת חברות כרטיסי האשראי על היקף הפעילות והתחרות בשוק האשראי איננה משמעותית, ובוודאי שאין בהן בכדי לשנות את תנאי התחרות המתקיימים על נתחי השוק ומרכיבי השוק הרלוונטיים הנוספים.
  • מאפייני התקופה ומשך הזמן ממועד החקיקה – יש לתת תשומת לב רבה לתקופה הקצרה יחסית שעברה ממועד ההפרדה של חברות כרטיסי האשראי על מאפייני ההפרדה, כמו גם, מאפייני תקופת הקורונה שהשפיעו משמעותית על הפעילות המשקית הכוללת, ובהגדרה, גם על פעילות החברות המופרדות, בשעה שאלה צריכות להתמודד הן עם ההפרדה ובמקביל עם משבר הקורונה על השלכותיו המשמעותיות. היבטים אלה יש בהם בכדי להוות אינדיקציה לכך שהשוק טרם התייצב במתכונתו התחרותית והיציבה במונחי הטווח הארוך.
  • החלטה ללא דרך חזרה - בהינתן שהקרקע להחלטה פוזיטיבית וחד משמעית לביצוע שינוי בהגדרה של בנק בעל היקף פעילות גדול איננה מוצקה, לצד משמעות ההחלטה שהינה ללא דרך חזרה אמיתית, ראוי לבחון את מידתיות וסבירות ההחלטה בתנאי אי וודאות אלה, לצד הפגיעה המשמעותית בזכויות ובקניין של קבוצת דיסקונט. בהחלט ראוי לשקול ולבחון, במועד ובתנאים הקיימים, קיומה של דרך פחות פוגענית, לפחות במונחי הטווח הקצר-בינוני, כדוגמת הארכת חלון הזמן לקבלת ההחלטה בדבר הצורך בשינוי הגדרת גודלו של בנק.
  • קיים קושי להצביע על תועלת משקית ישירה המצדיקה את ההפרדה – בחינת שוק האשראי הכולל בכלל ובהתעמקות בהשפעות של הפרדת לאומי קארד (מקס) וישראכרט, ניתן להבחין בשונות מאוד גבוהה בין שתי החברות אשר מגיעה ממקורות שונים – מאפייני הפרידה מחברה האם, מבנה בעלות והאסטרטגיה העסקית שנגזר ממנו, התמחות קודמת, התממשות כשלי אשראי ועוד. על בסיס תצפיות אלה, קיים קושי ואי וודאות גדולה בכדי להעריך את ההשפעות המשקיות שיקומו מהפרדת כאל, ככל שיקומו, ובוודאי את שיעורן.
  • תבחין החקיקה – במסגרת החקיקה נקבע תבחין, גם אם, קיימת ביקורת מסוימת על היותו ה"מסביר העיקרי", יש לציין במסגרת זו את העמידה הברורה של קבוצת דיסקונט בתבחין, עובדה שיש בכדי לתמוך בפעילותה הפרו תחרותית של קבוצת דיסקונט ובוודאי מדד שיש בו בכדי לתמוך שלא לשנות את ההגדרה של בנק בעל היקף פעילות רחב.
  • הפרדה צפויה להביא לאבדן יעילות – הפרדה צפויה לגרום לאובדן הסינרגיה ולאובדן יתרונות לגודל הגלומים בהיבט הקבוצתי שיש בהם בכדי לאבד יתרונות תחרותיים קיימים ופוטנציאלים בשווקים הקיימים והמתפתחים בעולמות הפיננסיים.

מצורפת המצגת אותה הציג המפקח בדיון.