לצפייה בהודעה המלאה לחץ כאן

גרפים ונתונים נוספים

  • יתרת הנכסים של תושבי ישראל בחו"ל עלתה ברביע הראשון של שנת 2024 בכ-19.4 מיליארדי דולרים (כ-2.8%) ועמדה בסוף מרץ על כ-720 מיליארדים. העלייה ביתרה נבעה בעיקר מעלייה במחירי ניירות הערך הזרים שמוחזקים על ידי תושבי ישראל ומהשקעות נטו של תושבי ישראל בחו"ל.
  • יתרת ההתחייבויות של המשק לחו"ל עלתה במהלך הרביע הראשון בכ-18.8 מיליארדי דולרים (כ- 3.8%) ועמדה בסופו על כ-508 מיליארדי דולרים. העלייה ביתרה נבעה בעיקר מעלייה במחירי ניירות הערך הישראלים הנסחרים בחו"ל ומוחזקים על ידי תושבי חוץ. כמו כן, נמשכה האטה בהיקף השקעות של תושבי חוץ בישראל, הן בהשקעות הישירות והן בהשקעות בתיק ני"ע.
  • עודף הנכסים על ההתחייבויות של המשק מול חו"ל עלה במהלך הראשון בכ-0.6 מיליארדי דולרים (0.1%) ועמד בסופו על כ-212 מיליארדים.
  • עודף הנכסים על ההתחייבויות במכשירי חוב בלבד (החוב חיצוני השלילי נטו), עלה במהלך הרביע הראשון בכ-5.3 מיליארדי דולרים (2.1%) ועמד בסוף מרץ על כ-256 מיליארדי דולר.
  • היחס בין החוב החיצוני ברוטו לתמ"ג במהלך הראשון עלה בכ-1.5 נקודות האחוז ועמד בסוף מרץ על כ- 30.1%.