לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן

  • האינפלציה מתמתנת אך נמצאת מעל היעד. הציפיות והתחזיות לאינפלציה לשנה הראשונה מצויות בתוך היעד, בסביבת הגבול העליון שלו. הציפיות משוק ההון לשנה השנייה ואילך מצויות בתוך תחום היעד.
  • מנתוני החשבונאות הלאומית עולה כי רמת התוצר משקפת רמת פעילות המצויה מעל קו המגמה טרם משבר הקורונה. יחד עם זאת, קצב הצמיחה הינו מתחת לפוטנציאל צמיחת המשק, סך השימושים במשק ירד ומספר אינדיקטורים מצביעים על התמתנות מסויימת בצמיחה.
  • שוק העבודה מוסיף להיות הדוק ובסביבת תעסוקה מלאה, אך נמשכת מגמת הירידה בשיעור המשרות הפנויות.
  • היקף הפעילות בשוק הדיור מוסיף להתמתן. מחירי הדירות יורדים בחודשים האחרונים וקצב עליית מחירי הדירות השנתי התמתן ל-5.2%. בהיקף העסקאות ובביצועי המשכנתאות נמשכת מגמת ההתמתנות.
  • מאז החלטת המדיניות האחרונה השקל נחלש מול הדולר ב-2.3%, מול האירו ב-1.3%, ובמונחי השער הנומינלי האפקטיבי ב-1.5%. הפיחות בשקל בחודשים האחרונים תורם לעליית קצב האינפלציה ולהתפתחותו בחודשים הקרובים תהיה השפעה על דינמיקת האינפלציה.
  • בעולם, קצב הפעילות מתון אך נתוני הצמיחה האחרונים הפתיעו כלפי מעלה, בעיקר בארה"ב. סביבת האינפלציה בעולם מתמתנת בחלק ניכר מהמדינות, אך עדיין שוהה מעל יעדי הבנקים המרכזיים, בעוד שאינפלציית הליבה דביקה יותר. בתוך כך, ההידוק המוניטרי בעולם נמשך.

הנתונים הכלכליים העיקריים ברקע החלטת הוועדה המוניטרית על הריבית 04.09.2023

עותק של נתונים כלכליים עיקריים ברקע החלטת הוועדה המוניטרית על הריבית 04.09.2023

הפעילות הכלכלית במשק הישראלי מצויה ברמה גבוהה ומלווה בשוק עבודה הדוק, אם כי ישנה התמתנות מסויימת במספר אינדיקטורים. האינפלציה עודנה רוחבית ומצויה ברמה גבוהה. עם זאת, בחודשים האחרונים מסתמנת האטה באינפלציה. לכן, הוועדה החליטה להותיר את הריבית על כנה, אך רואה היתכנות לא מבוטלת להמשך העלאה של הריבית בהחלטותיה הבאות, ככל שסביבת האינפלציה לא תמשיך להתמתן בהתאם למצופה. תוואי הריבית יקבע בהתאם לנתוני הפעילות והתפתחות האינפלציה, זאת על מנת להמשיך ולתמוך בהשגת יעדי המדיניות.

הפעילות הכלכלית בישראל מוסיפה לשהות ברמה גבוהה, אם כי נמשכת מגמת התמתנות במספר אינדיקטורים. שוק העבודה מוסיף להיות הדוק ומצוי בסביבת תעסוקה מלאה. האינפלציה מתמתנת אך נמצאת מעל היעד. המשך המדיניות המוניטרית המצמצמת וההתמתנות בפעילות בעולם צפויים להביא להאטה בקצב האינפלציה לצד האטה מסוימת בפעילות הכלכלית בישראל.

מאז החלטת המדיניות הקודמת, עלה מדד המחירים לצרכן של חודש יולי 2023 ב-0.3% לאחר שנותר ללא שינוי בחודש יוני. המדד היה נמוך בשני החודשים הללו מהתחזיות המוקדמות בשוק. האינפלציה בשנים-עשר החודשים האחרונים ירדה, אך נותרה מעל הגבול העליון של היעד ועומדת על 3.3% (איור 1). הירידה החדה בשיעור השנתי של האינפלציה משקפת גם השפעת קצה של מדד יולי 2022 שהיה גבוה במיוחד, ולאור מדד אוגוסט 2022 שהיה שלילי ניתן להעריך כי לאחר פרסום המדד הבא שיעור האינפלציה בחודשים הקרובים צפוי להיות גבוה יותר (איור 5). האינפלציה בישראל נמוכה מהאינפלציה במרבית המדינות המפותחות. בניכוי אנרגיה ופו"י עמדה האינפלציה בשנה האחרונה על 3.6%, ובניכוי נוסף של השפעות מיסוי ורגולציה עמדה האינפלציה על 3.8% (איור 2). קצב העלייה השנתי של הרכיבים הלא-סחירים במדד, המשקפים בעיקר את שירותי הדיור וענפי השירותים, נותר גבוה ועומד על 5%. קצב העלייה של הרכיבים הסחירים במדד, שהושפעו בין היתר מירידת מחירי הסחורות בעולם, עומד על 0.6% (איור 3). בהסתכלות על 6 החודשים האחרונים, וביתר שאת על 3 החודשים האחרונים (במונחים שנתיים, מנוכה עונתיות), ניתן לראות כי קצב האינפלציה מתמתן ונמוך יותר מזה של האינפלציה השנתית, במחירי המוצרים הסחירים ובבלתי סחירים (איור 4). הציפיות והתחזיות לאינפלציה לשנה הראשונה מצויות בתוך היעד, בסביבת הגבול העליון שלו (איור 6). הציפיות משוק ההון לשנה השנייה ואילך מצויות בתוך תחום היעד (איור 7). לנתונים שיפורסמו בחודשים הבאים תהיה תרומה משמעותית להתבהרות תמונת האינפלציה. הוועדה מעריכה כי תהליכי ההידוק המוניטרי והתמתנות הביקושים בישראל ובעולם פועלים למיתון האינפלציה. מנגד, הפיחות בשקל בחודשים האחרונים תורם לעליית קצב האינפלציה ולהתפתחותו בחודשים הקרובים תהיה השפעה על דינמיקת האינפלציה.

מנתוני החשבונאות הלאומית עולה כי התוצר צמח ברבעון השני של שנת 2023 ב-3% במונחים שנתיים (איור 18). רמת התוצר במשק משקפת רמת פעילות המצויה מעל קו המגמה טרם משבר הקורונה מזה שמונה רביעים ברציפות. יחד עם זאת, קצב הצמיחה הינו מתחת לפוטנציאל צמיחת המשק וסך השימושים במשק ירד. הצמיחה ברבעון השני הושפעה במיוחד מעלייה בהשקעה בנכסים קבועים, בהשפעת רכיב הבנייה שלא למגורים, ומירידה ביצוא וביבוא הסחורות והשירותים (איור 19). הצריכה הפרטית גדלה בשיעור מתון של 1.9%, וזאת במידה רבה בעקבות גידול בצריכת ישראלים בחו"ל (יבוא שירותי תיירות). תוצר חברות ההזנק ירד ב-9.5% וחזר לרמתו מאמצע 2021.

לצד נתוני החשבונאות הלאומית למחצית הראשונה, חלק מהאינדיקטורים לפעילות ביולי מצביעים על התמתנות מסוימת בצמיחה. המאזן המצרפי של סקר המגמות בעסקים של הלמ"ס לחודש יולי ירד, אך ממשיך להצביע על הערכות חיוביות של העסקים ביחס למצבם (איור 20). נתוני ההוצאה בכרטיסי אשראי במונחים ריאליים מצויים  מתחת למגמה ואינם צומחים (איור 21). גביית המיסים בחודש יולי 2023 במונחים ריאליים הייתה נמוכה בכ-5.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. מרבית מירידה זו באה ממסי נדל"ן ומס הכנסה. יצוא הסחורות והשירותים התייצבו בחודשים האחרונים (איור 22). יבוא הסחורות מצוי במגמת ירידה בחודשים האחרונים (איור 23).  

שוק העבודה מוסיף להיות הדוק ובסביבת תעסוקה מלאה, אך ביולי נמשכה הירידה בשיעור המשרות הפנויות. שיעור התעסוקה של גילאי 15+ (61.5%, בניכוי עונתיות) ושיעור התעסוקה בגילי העבודה העיקריים (25-64, 79.3% בניכוי עונתיות), גבוהים ביחס לתקופה טרם משבר הקורונה (איור 24). שיעור האבטלה בקרב גילאי 15+ ירד בהשוואה לחודש קודם ועומד על 3.4% בניכוי עונתיות. שיעור האבטלה בגילי העבודה העיקריים ירד ל-3% בניכוי עונתיות (איור 25). במגזר שירותי ההיי-טק שיעורי המשרות הפנויות ירדו לרמה מעט נמוכה ביחס לנתוני טרום משבר הקורונה, אך רמת התעסוקה במגזר גבוהה מזו שנרשמה טרום הקורונה. (איור 28). עפ"י סקר המגמות של הלמ"ס הציפיות של חברות ההיי-טק באשר למצב פעילותן הפכו לפסימיות יותר בשנה האחרונה (איור 30). השכר הממוצע למשרת שכיר במשק בחודש מאי 2023, ואומדן הבזק לחודש יוני, התייצבו ברמה גבוהה ביחס לשכר בתחילת השנה. על רקע נתונים אלו, רמת השכר הריאלי עלתה במעט.

היקף הפעילות בשוק הדיור מוסיף להתמתן. מחירי הדירות יורדים בחודשים האחרונים וקצב עליית מחירי הדירות בשנים-עשר החודשים האחרונים התמתן ל-5.2% (איור 13). בחודשים מאי-יוני 2023 מדד מחירי הדירות ירד ב-0.2% ומחירי הדירות החדשות ירדו ב-0.6%. בהיקף העסקאות ובביצועי המשכנתאות נמשכת מגמת ההתמתנות; בחודש יולי ניטלו משכנתאות בסך 6.4 מיליארדי ש"ח (איור 14). על פי נתוני הלמ"ס, למרות הירידה שחלה במספר התחלות הבנייה, מספר המועסקים בענפי הבינוי וההשקעות במבנים למגורים (נתוני רבעון שני) מוסיפים להימצא ברמות גבוהות. העלייה בסעיף שירותי הדיור בבעלות במדד המחירים לצרכן עומדת על 6.2% בשנה האחרונה. בשכר הדירה החודשי, עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עליה של 3.8% בחודש יולי ועבור השוכרים בחוזים החדשים נרשמה עלייה של 9%.

מדדי המניות בישראל רשמו עליות שערים במהלך התקופה הנסקרת ובלטו ביחס למגמה העולמית. עם זאת, מדדי המניות בישראל עדיין מתאפיינים בביצועי חסר מתחילת השנה בהשוואה למדדים בעולם (איור 41). תשואות איגרות החוב הממשלתיות הארוכות עלו במעט, ומרווחי איגרות החוב הקונצרניות נותרו ללא שינוי משמעותי. מגמת האטה נרשמת באשראי הבנקאי והחוץ בנקאי בכלל מגזרי הפעילות ובכל הענפים. על-פי סקר המגמות של הלמ"ס לחודש יולי הקושי להשגת אשראי המדווח מהמגזרים השונים ממשיך לשהות ברמה נמוכה יחסית (איור 16). לצד זאת, ישנן אינדיקציות לעלייה קלה במדדי הסיכון באשראי לעסקים בינוניים, קטנים וזעירים. ירידה משמעותית נרשמה בסכומי גיוסי ההון של מגזר ההיי-טק בהשוואה לשנים האחרונות, זאת גם על רקע המגמה העולמית (איור 29).

במהלך התקופה הנסקרת, שער החליפין של השקל נחלש מול הדולר ב-2.3%, מול האירו ב-1.3% ובמונחי השער הנומינלי האפקטיבי ב-1.5% (איור 8). בתוך כך, מתחילת השנה השקל ממשיך להיות בין המטבעות החלשים ביחס לעולם (איור 9) תוך שהתנודתיות בשער החליפין נותרה גבוהה.

בעולם, קצב הפעילות מתון אך נתוני הצמיחה האחרונים במרבית הגושים הפתיעו כלפי מעלה, בעיקר בארה"ב. מספר גורמים ממשיכים להעיב על הפעילות הכלכלית, בינהם: המלחמה המתמשכת באוקראינה, האינפלציה הגבוהה וההידוק המוניטרי, והצמיחה האיטית מהצפוי בסין. תחזית הצמיחה של בתי ההשקעות ל-2024 נותרה ללא שינוי משמעותי והיא צופה המשך צמיחה מתונה ובארה"ב נרשם עדכון מעלה בתחזית ל-2023 (איור 31). מדדי מנהלי הרכש של המשקים המפותחים והמתעוררים לחודש יולי הוסיפו לרדת, אך הם עדיין שוהים ברמה המעידה על צפי להתרחבות כלכלית (איור 32). לעומתם, המדד לסקטור התעשייה ממשיך לשהות ברמה המעידה על התכווצות והדבר משקף את הפעילות החזויה במדינות מוטות תעשייה כגרמניה. נתון היקף הסחר העולמי של סחורות לחודש יוני 2023 ירד והוא מוסיף להצביע על האטה. רכיב ההזמנות ליצוא שבמדד מנהלי הרכש, המהווה מדד מקדים לנתוני הסחר העולמי, ממשיך להצביע על סביבת סחר חלשה גם בחודשים הקרובים. מחירי הנפט עלו בחדות במהלך התקופה על רקע עלייה בביקושים לצד קיצוץ בהיצע. מחירי יתר הסחורות ללא אנרגיה נותרו ללא שינוי משמעותי אך נסחרו בתנודתיות.

סביבת האינפלציה בעולם מתמתנת בחלק ניכר מהמדינות, אך עדיין שוהה מעל יעדי הבנקים המרכזיים (איור 39), בעוד שאינפלציית הליבה נותרת דביקה יותר. בתוך כך, ההידוק המוניטרי בעולם נמשך והשווקים מתמחרים הסתברות מסויימת להעלאת ריבית מצד ה-ECB ובמידה מתונה יותר גם מצד ה-FED. בארה"ב, נתוני הפעילות ממשיכים להצביע על צמיחה חיובית ומעל למגמה ובהתאם עדכנו מעלה בתי ההשקעות את תחזיות הצמיחה ל-2023 לארה"ב. שוק העבודה האמריקאי ממשיך להיות הדוק, תוך התמתנות מסויימת. מדד המחירים לצרכן (CPI) לחודש יולי עלה לקצב שנתי של 3.2% בעקבות אפקט בסיס, אך האינפלציה נמוכה מהציפיות המוקדמות. מדד הליבה ירד ל-4.7% ביולי כאשר הוא נתמך בהתמתנות בקצב עליית סעיף הדיור. ה-FED העלה את הריבית ב-25 נ.ב. והדגיש כי קריטי שהמדיניות המוניטרית תהיה מרסנת מספיק על-מנת שהאינפלציה תחזור ליעדה. בגוש האירו הצמיחה ברבעון השני הפתיעה כלפי מעלה ושוק העבודה נותר הדוק מאוד. האינפלציה לחודש אוגוסט נותרה ללא שינוי ברמה של 5.3% והיא עודנה גבוהה. אינפלציית הליבה בגוש ירדה ל-5.3% ושוהה גם היא ברמה גבוהה. ה-ECB העלה את הריבית ב-25 נ.ב. ונגידת הבנק המרכזי הדגישה את המשך המדיניות של הבנק כתלויה באופן ישיר בנתונים הכלכליים שיתקבלו במהלך התקופה. בבריטניה ירדה האינפלציה בחדות בחודש יולי והיא עומדת על 6.8%, אינפלציית הליבה נותרה ללא שינוי ועומדת על שיעור שנתי של 6.9%. הבנק המרכזי (BOE) העלה את הריבית ב-25 נ.ב. נוספות.

סיכום הדיונים המוניטריים שהתקיימו לקראת החלטה זו יפורסם ב-18/9/2023. החלטת המדיניות המוניטרית הבאה תתפרסם ביום שני, ה-23/10/2023, ולאחריה יתקיים תדרוך עיתונאים בהשתתפות הנגיד.​​​​​​​​