לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

המדד המשולב לחודש מאי עלה בשיעור מזערי של 0.04 אחוז לאחר ירידה של 0.08 אחוז בחודש אפריל  אשר  באה לידי ביטוי בין היתר  בירידה ברכישות בכרטיסי אשראי באותם חודשים.

המדד המשולב הושפע לטובה מעליית יבוא מוצרי צריכה ויבוא התשומות לייצור (מאי), מדד הייצור התעשייתי ומדד הפדיון בשירותים (אפריל) ומשרות השכיר והתחלות הבנייה (מרץ).לעומת אלה, יצוא הסחורות, הרכישות בכרטיסי אשראי (מאי) ומדד הפדיון במסחר הקמעונאי (אפריל) ירדו והשפיעו שלילית על המדד.

לוח 1 מציג את העדכונים לאחור במדד. לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

הסברים מפורטים לגבי אופן חישוב המדד המשולב וכן לוחות מפורטים ארוכי טווח ניתן למצוא בקישור:https://www.boi.org.il/roles/statistics/compositeindex/

לוח 1: עדכונים לאחור במדד המשולב

השינוי במדד (באחוזים)

נתון קודם

נתון חדש

מאי

 

0.04

אפריל

0.15-

0.08-

מרץ

0.18

0.17

פברואר

0.03-

0.21

ינואר

0.68

0.62

דצמבר

0.44

0.76


לוח 2: השינויים ברכיבי המדד בחודשים האחרונים

(שיעורי שינוי חודשיים באחוזים, אלא אם כן צוין אחרת)

 

מאי

אפריל

מרץ

פברואר

מדד הייצור התעשייתי (ללא כריה וחציבה)

 

2.3

-0.1

-2.3

מדד הפדיון בשירותים (ללא חינוך ומינהל ציבורי)

 

1.3

1.4

-4.0

מדד הפדיון במסחר הקמעונאי

 

-1.7

1.7

-1.8

יבוא מוצרי הצריכה1

14.6

-13.0

12.7

7.4

יבוא התשומות לייצור (ללא דלקים)1

6.8

-3.7

4.2

6.0

יצוא הסחורות (ללא חקלאות)[1]

-3.6

-0.5

-1.0

3.2

יצוא השירותים (ללא תחבורה)[2]

 

 

0.1

-0.7

משרות השכיר – במגזר הפרטי

 

 

0.4

0.4

שיעור המשרות הפנויות במגזר העסקי[3]

4.4

4.4

4.3

4.2

התחלות הבנייה[4]

 

 

6.2

 

הרכישות בכרטיסי אשראי[5]

 -1.4

-1.0

1.6

-2.3

 

 

[1] יבוא ויצוא הסחורות מחושבים במחירים קבועים (באמצעות ניכוי שינויים במדדי המחירים של סחר החוץ).

[2] יצוא השירותים מוצג במונחים ריאליים באמצעות ניכוי שינויים במדד המחירים לצרכן ומורכב מיצוא שירותים עסקיים אחרים ויצוא שירותי תיירות.

[3] שיעור המשרות הפנויות מחושב מתוך סך המועסקים ונכלל במדד ברמתו, מנוכה עונתיות.

[4] מכיוון שהלמ"ס מפרסם את נתוני התחלות הבניה פעם ברביע, הנתונים המשולבים במודל הם בפריסה חודשית על סמך מקורות נוספים, כך שהפריסה עקבית עם הנתון הרבעוני שהלמ"ס מפרסם (באחוזים, מנוכה עונתיות).

[5] נתון הרכישות בכרטיסי אשראי הוא השינוי החודשי, מנוכה עונתיות, על פי פרסומי הלמ"ס. כאשר הנתון של הלמ"ס לחודש הקצה אינו זמן, נתון זה מהווה אומדן מבוסס על שיעור השינוי החודשי על פי נתונים יומיים של שב"א, בניכוי עונתיות.