הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

"קו חם" – מנגנון לקבלת דיווחים אנונימיים

"קו חם" – מנגנון לקבלת דיווחים אנונימיים על חשדות לכאורה לפעילות לא חוקית, למעשי הונאה ולמעילות בבנק ישראל

מחלקת הביקורת הפנימית ונציבות התלונות מפעילה "קו חם". "קו חם" זה מאפשר לציבור הרחב ולעובדי בנק ישראל לדווח, באופן אנונימי, על נושאים או על אירועים בבנק ישראל שיש בהם חשש לכאורה לפעילות לא חוקית, למעשי הונאה ולמעילות.

ישנה אפשרות כי המידע שיימסר באמצעות "הקו החם" יועבר, בהתאם לצורך ולשיקול דעתו המקצועי של המבקר הפנימי, לידי משטרת ישראל או לרשויות אכיפה נוספות, והכל בכפוף לדין. 

נדגיש כי פנייה באמצעות "הקו החם" מיועדת אך ורק לדיווח על נושאים או אירועים בבנק ישראל שיש בהם חשש לפעילות שלכאורה אינה חוקית, למעשי הונאה ולמעילות. המבקר הפנימי רשאי להחליט על אופן הטיפול במידע, לרבות בדרך של בדיקת תלונה. המבקר הפנימי רשאי להחליט שאין צורך בטיפול במידע.

תלונות יש להגיש על פי נוהל טיפול בתלונות עובדים או נוהל טיפול בתלונות ציבור, בערוצי הטיפול המתאימים, ולא בדרך זו.

מה נדרש לצרף לפניה -

יש למסור פרטים מלאים ומדויקים, ככל הניתן, לרבות צירוף אסמכתאות, אם ישנן. מומלץ לצרף לפנייה מידע על נקודות תורפה וכשלים באמצעי הבקרה בקשר לנושא או לאירוע המדווח, אם אלו ידועים. ככל שהפנייה הועברה לגורמים נוספים (כגון: משטרת ישראל), יש לציין מיהם אותם גורמים. אין לשלוח שאלות או בירורים.

מי יכול להגיש פנייה -

פונים יכולים להיות גורמים מתוך בנק ישראל וכן גורמים מחוץ לבנק ישראל, לרבות הציבור הרחב.

הדיווח אנונימי ואין חובה למסור פרטים מזהים.

אופן הדיווח -

הדיווח יעשה באופן אנונימי באמצעות השארת הודעה קולית במענה הטלפוני שמספרו: 050-5230420.

המידע שיתקבל יישמר במאגרי המידע של בנק ישראל.