הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חזון יעדים וערכים

חזון הבנק

להיות בנק מרכזי מתקדם, שתורם לשגשוג כלכלת ישראל ואזרחיה.

ערכי הבנק

 • מקצועיות - אנו שואפים להיות בחזית הידע המקצועי בכל תחום. זאת תוך חתירה למצוינות אישית, חשיבה מקורית, עצמאית, לא שגרתית ופורצת דרך.
 • ממלכתיות - העיקרון הבסיסי בפעילות הבנק הוא טובת המדינה ואזרחיה לאורך זמן. פעילות זו מתנהלת תוך שמירה על שלטון החוק, ריבונות המדינה וערכיה.
 • יושרה - אנו שואפים ליושר ואמינות, תוך דבקות בעקרונות, בערכים ובאמת מקצועית, ללא עירוב שיקולים זרים ואינטרסים אישיים.
 • שיתוף - שיתוף פעולה, העברת מידע ולמידה הדדית בין כל השותפים לעשייה הארגונית - עובדים, מנהלים, לקוחות וספקים - לקידום מטרות בנק ישראל.
 • הגינות וכבוד לאדם - מחויבות לתפיסת עולם ארגונית המקדמת יחס ענייני ועקבי כלפי העובדים, תוך הכרה בערכו של הפרט. קידום תרבות ארגונית המטפחת מחויבות, אמון והערכה הדדית.

הגנת הפרטיות

מדיניות ההגנה על הפרטיות בבנק ישראל

יעדי הבנק לשנים הבאות

במסגרת ביצוע תפקידי הבנק כאמור, קבעה הנהלת הבנק מספר יעדים מרכזיים לשנים הקרובות.

חלק א' - הפעילות לטובת הציבור והמשק

שמירה על יציבות המחירים

 • התאמת ניתוח מנגנון התמסורת של המדיניות המוניטרית לתנאים שנוצרו אחרי המשבר
 • בחינת תפקידם והאפקטיביות של כלי המדיניות המוניטרית, הקונבנציונליים והלא-קונבנציונאליים 
 • אם ייווצרו התנאים, נקיטת צעדים לרה-נורמליזציה של סביבת הריבית, ושל כלי המדיניות המוניטרית בכללותם

חיזוק יציבות המערכת הפיננסית ועמידתה בפני משברים

 • קידום פיקוח יציבותי מותאם סיכון במערכת הבנקאית
 • קידום הפיקוח והאסדרה על מערכות התשלומים והסליקה ועל שירותי התשלום
 • הקמת ועדה ליציבות פיננסית לשם תיאום בין רשויות הפיקוח הפיננסיות
 • ‏ייזום ביטוח פיקדונות וכלי רזולוציה

‏קידום מערכות ואמצעי תשלום אפקטיביים ואמינים

 • הגברת השימוש במערכות ואמצעי תשלום אלקטרוניים מתקדמים
 • קידום תשתית לסליקה מהירה ומאובטחת של תשלומים קמעונאיים מתקדמים
 • הנפקת סדרה חדשה של שטרות כסף
 • שמירה על אמון הציבור במטבע באמצעות הסברה ומניעת זיופים  

‏הגברת התחרות והיעילות במערכת הפיננסית

 • קידום התחרות בתחום האשראי הקמעונאי, בין היתר באמצעות הקמת מאגר לאומי לשיתוף בנתוני אשראי
 • הרחבת הגישה למערכות התשלומים והסליקה לגופים שאינם תאגידים בנקאיים
 • גיבוש רגולציה מותאמת סיכון לסולקים, גופים חוץ-בנקאיים ובנקים חדשים
 • פתיחת תשתית כרטיסי החיוב לתחרות ושיפור יעילותה
 • קידום הטכנולוגיה והחדשנות בתחומי הבנקאות והפיננסיים

‏הגנה על לקוחות המערכת הבנקאית

 • שמירה על קשר הדוק בין הפיקוח על הבנקים לנציגי ציבור וארגונים חברתיים
 • חיזוק מערך שירות פניות הציבור של בנק ישראל מול לקוחות המערכת הבנקאית
 • קידום מודעות פיננסית-בנקאית

תמיכה בצמיחה בת-קיימא ומכלילה

 • פיתוח המלצות למדיניות כלכלית שתתרום לצמיחת הכלכלה הישראלית באמצעות הגדלת הפריון,  פיתוח התשתיות הפיזיות וההון אנושי וייעול השימוש בהם
 • עריכת מחקרים בתחומי הרווחה והתעסוקה במטרה ליצור תשתית להמלצות על צעדי מדיניות שיגדילו את ההכנסות והתעסוקה בכל שכבות האוכלוסייה

‏קידום המחקר הכלכלי והמידע הסטטיסטי

 • הרחבת ההנגשה של המידע הסטטיסטי לציבור הרחב ולחוקרי הכלכלה  
 • הרחבת המידע הסטטיסטי בתחומים חדשים בהתאם להתפתחות הכלכלה
 • קידום מחקר כלכלי בסטנדרטים בין-לאומיים בתחומי כלכלת ישראל 

ניהול יתרות מט"ח

 • השגת תשואה נאותה באמצעות הרחבת מרחב הכלים והשווקים בהם מושקעות יתרות המט"ח, תוך שמירה על כוח הקנייה שלהן, על רמת נזילותן הגבוהה ובמסגרת פרופיל הסיכון    

היערכות להקמת הקרן לאזרחי ישראל (חדש)

חלק ב' – פעילות להבטחת קיומו של בנק מרכזי מתקדם, דינמי ואפקטיבי הזוכה לאמון הציבור

חיזוק ההיערכות האירגונית של הבנק להשגת יעדיו

 • ‏שדרוג התשתיות הפיזיות של הבנק והתאמתן לצרכים המשתנים
 • העמקת המערך לניהול סיכונים בבנק
 • אימוץ טכנולוגיות חדשניות בבנק
 • חיזוק הרציפות התפקודית והגנת הממד הקיברנטי  של בנק ישראל במצבי משבר

פיתוח ההון האנושי

 • גיוס ושימור כוח אדם איכותי ומגוון
 • יישום כלים חדשים לפיתוח ההון האנושי
 • הידוק של שיתוף הפעולה והתיאום עם בנקים מרכזיים ורגולטורים בארץ ובחו"ל

העמקת ניהול המידע והידע בבנק

 • הקמת מערך לתקשורת פנים-ארגונית ושיתוף ידע, לרבות תשתית טכנולוגית מתאימה
 • מיסוד וקידום תשתית אינטגרטיבית לניהול ולמיצוי של מאגרי המידע בבנק

שימור וחיזוק אמון הציבור בבנק ישראל

 • הרחבה והגברת האפקטיביות של הסברת מדיניות בנק ישראל ופעולותיו לקהלי היעד השונים​