הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

קובץ שאלות ותשובות מעודכן בנושא יישום הוראות הדיווח לציבור בנושא חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי

מכתב בנושא:

קובץ שאלות ותשובות מעודכן בנושא יישום הוראות הדיווח לציבור בנושא חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי

תאריך פרסום: 03/12/2012
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: