הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הקצאת קוד זיהוי

הקצאת קוד זיהוי

בישראל, זיהוי המשתתפים במערכת הפיננסית מבוצע באמצעות קוד זיהוי ייחודי לכל גוף (מוכר  כ"קוד בנק"). מספר הזיהוי מאפשר לנותני שירותי התשלום לפעול במערכות התשלומים ומשמש את לקוחות נותני שירותי התשלום כחלק מפרטי זיהוי החשבון שלהם לצורך ביצוע תשלומים. 

כחלק מתהליך פתיחת מערכות התשלומים לשחקנים חוץ בנקאיים, בנק ישראל החליט כי קוד הזיהוי יוקצה לכל נותני שירותי התשלום בנקאיים וחוץ בנקאיים אשר יעמדו בעקרונות ובתנאים לקבלת קוד זיהוי, כך שאופן הזיהוי של כלל נותני שירותי התשלום במשק יהיה אחיד. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תנאים מצטברים לקבלת קוד זיהוי

תנאי 1

גוף בעל רישיון, בתהליך לקבלת רישיון או פטור מרישיון

בהתאם לסוגי הרישיון הקבועים בתנאי הגישה שיקבעו מעת לעת על ידי הפיקוח על מערכות התשלומים בבנק ישראל וכמפורט בנספח 1.

תנאי 2

הקוד נדרש לצורך השתתפות במערכת תשלומים מבוקרת או במערכת תשלומים בעלת ממשק ישיר למערכת תשלומים מבוקרת, המצריכה שימוש בקוד זיהוי

חלק ממערכות התשלומים המבוקרות מצריכות שימוש בקוד זיהוי על מנת להשתתף במערכת ובכדי לזהות את הלקוחות בהוראות התשלום העוברות בה. כמו כן, ישנן מערכות תשלומים שאינן מבוקרות אך להן ממשק ישיר למערכת תשלומים מבוקרת אשר המשתתפים בהם נדרשים לשימוש בקוד זיהוי. לעומתן, ישנן מערכות תשלומים אשר זיהוי המשתתפים והלקוחות מתבצע באופן אחר ואינו מתבסס על קוד הזיהוי.

 

שיקול דעת בנק ישראל

על אף האמור בתנאים 1 ו-2 רשאי בנק ישראל לקבוע בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת כי גופים מסוימים לא יהיו רשאים לקבל קוד זיהוי וכן יהיה רשאי בנק ישראל להקצות קוד זיהוי לגופים אחרים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. יובהר שבנק ישראל רשאי לדרוש כל מסמך ולאפשר למבקש הקוד להשמיע טענותיו טרם קבלת החלטה סופית בנושא.

הפיקוח על מערכות תשלומים יקבע את תהליך ההקצאה של הקוד תוך ביצוע התאמות ובהתאם לנסיבות המקרה.

 

תהליך הקצאת הקוד

​גופים הנמצאים בתהליך ההיערכות לקבלת גישה למערכות התשלומים נדרשים לקוד עוד בטרם קיבלו רישיון סופי, שכן כחלק מההיערכות, עליהם להקים את מערכותיהם ולהטמיע בהן את קוד הזיהוי שלהם. באופן דומה, נדרשת גם היערכות של כלל המערכת הפיננסית לזיהוי אותו קוד.

לפיכך, על מנת להבטיח שקיימת היתכנות גבוהה ככל הניתן שהגוף אכן יפעל במערכת התשלומים ויספק שירותי תשלום ללקוחותיו, הגוף נדרש להציג מספר מסמכים לפיקוח על מערכות תשלומים אשר ישקפו היתכנות גבוהה כאמור.

 1. פניה למפעיל המערכת

הגוף המבקש לקבל קוד זיהוי יפנה למפעיל מערכת התשלומים בבקשה להצטרפות למערכת.

 1. פניה לפיקוח על מערכות תשלומים

הפנייה לבקשת הקצאת קוד זיהוי תבוצע בכתב לכתובת payments-oversight@boi.org.il. על הפנייה לכלול את הפרטים הבאים:

 • שם הגוף המבקש, מערכת התשלומים שבה מעוניין להשתתף וסוג ההשתתפות בה.
 • אישורים נלווים:
  • גוף בעל רישיון:
   • רישיון סופי מהרגולטור של הגוף.
   • המלצה מהרגולטור של הגוף על מתן גישה למערכת התשלומים לאחר בחינת הסבירות של התוכנית העסקית הכוללת התייחסות למתן שירותי תשלום בסוג ההשתתפות המבוקש.
   • אישור מפעיל המערכת על כך שהתקבלה בקשה להשתתפות במערכת.
   • במקרה של ייצוג במערכת התשלומים על ידי משתתף אחר (בכללים ו/או בסליקה ו/או בחיבור הטכני)- אישור מפעיל המערכת על ייצוג כאמור.
  • גוף הנמצא בתהליך לקבלת רישיון:
   • במקרים בהם יש תהליך של מתן רישיון מותנה/זמני/בהקמה מהרגולטור של הגוף - רישיון כולל התייחסות מהרגולטור של הגוף בהתאם להסכמות מולו.
   • במקרים בהם אין תהליך של מתן רישיון מותנה/זמני/בהקמה על ידי הרגולטור של הגוף - התייחסות מהרגולטור של הגוף בהתאם להסכמות מולו.
   • אישור מפעיל המערכת על כך שהתקבלה בקשה להשתתפות במערכת.
   • במקרה של ייצוג במערכת התשלומים על ידי משתתף אחר (בכללים ו/או בסליקה ו/או בחיבור הטכני) - אישור מפעיל המערכת על ייצוג כאמור.
  • גוף הפטור מרישיון:
   • אישור על פטור מרישיון.
   • אישור מפעיל המערכת על כך שהתקבלה בקשה להשתתפות במערכת.
   • אישור מפעיל המערכת על קיומו של משתתף מייצג בכללים, בסליקה ובחיבור הטכני במערכת התשלומים.

 

הפיקוח על מערכות תשלומים יבחן את עמידת מבקש הקוד בתנאים לקבלת קוד זיהוי. במידה והבקשה עומדת בתנאים אלו, הפיקוח יאשר את הקצאת קוד הזיהוי.

הוקצה קוד זיהוי כאמור ולא נעשה בו שימוש בהתאם לבקשת הגוף במערכת התשלומים, בתוך שנתיים מיום הקצאתו, תבוטל ההקצאה. ביטול ההקצאה תפורסם בהודעה לעיתונות.

 

הקצאת קוד הזיהוי על ידי יחידת שירותי בנקאות וכספים באגף החשבות בבנק ישראל 

יחידת שירותי בנקאות וכספים באגף החשבות בבנק ישראל אחראית להקצאת וניהול קודי הזיהוי בפועל. הקצאת קוד הזיהוי תבוצע לאחר שהגוף המעוניין להשתתף במערכות התשלומים קיבל אישור לכך מהפיקוח על מערכות תשלומים בבנק ישראל.   

יחידת שירותי בנקאות וכספים באגף החשבות בבנק ישראל, תקצה את קוד הזיהוי לגוף הזכאי בכפוף למדיניות FIFO בהתאם למועד שבו הפיקוח על מערכות התשלומים אישר את הקצאת קוד הזיהוי למשתתף.
הגוף הפונה יקבל הודעה על מספר הקוד שהוקצה לו וזאת במקביל להודעה לעיתונות שתפורסם אודות ההקצאה.
השימוש בפועל במספר הקוד יהיה לאחר פרסומו והקוד שהוקצה לגוף ישמש לזיהוי שלו בכלל מערכות התשלומים בהן הוא משתתף.​

מפעילי מערכות התשלומים והמשתתפים בהן נדרשים להיערך לזיהוי והטמעת הקוד במערכותיהם לא יאוחר משלושה חודשים מיום ההקצאה.

יובהר כי ההיערכות נדרשת לכל אורך שרשרת ביצוע העסקה באותה מערכת.

 

רשימת קודי הזיהוי

קוד זיהוי שם הגוף The entity name
0 קוד  לשימוש פנימי בכל גוף For internal use at any institution
1 מקס איט פיננסים בע"מ Max It Finance Ltd
2 בנק צפון אמריקה בע"מ Bank of North America Ltd
4 בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ Bank Yahav for State Employees Ltd
5 ישראכרט בע"מ Isracard Ltd
7 כרטיסי אשראי לישראל בע"מ Israel Credit Cards Ltd
8 בנק הספנות לישראל בע"מ Israel Shipping Bank Ltd
9 חברת בנק הדואר בע"מ Postal Bank Company Ltd
10 בנק לאומי לישראל בע"מ Bank Leumi Le-Israel Ltd
11 בנק דיסקונט לישראל בע"מ Israel Discount Bank Ltd
12 בנק הפועלים בע"מ Bank Hapoalim Ltd
13 בנק אגוד לישראל בע"מ Union Bank of Israel Ltd
14 בנק אוצר החייל בע"מ Bank Otsar Hahayal Ltd
15 אופק אגודת אשראי שיתופית בע"מ Ofek Credit Union Ltd
17 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ Mercantile Discount Bank Ltd
18 הבנק הדיגיטלי הראשון בע"מ The first digital bank Ltd
20 בנק מזרחי טפחות בע"מ Bank Mizrahi-Tefahot Ltd
22 סיטיבאנק, אן.איי  Citibank N.A
23 אייצ' אס בי סי בנק HSBC Bank plc
24 בנק אמריקאי ישראלי בע"מ American Israel Bank Ltd
25 בי אן פי פאריבס אס איי   BNP Paribas Israel
26 יובנק בע"מ U-Bank Ltd
28 בנק קונטיננטל לישראל בע"מ Continental Bank of Israel Ltd
31 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ First International Bank of Israel Ltd
32 בנק למימון ולסחר בע"מ Finance and Trade Bank Ltd
33 בנק מרכנתיל לישראל בע"מ Mercantile Bank of Israel Ltd
34 בנק ערבי ישראלי בע"מ Arab-Israeli Bank Ltd
37 בנק אלאורדון Bank of Jordan
38 בנק אל תיג'ארי אלפלסטיני  Commercial Bank of Palestine
39 דה סטייט בנק אוף אינדיה  State Bank of India
43 בנק אלאהאלי אלאורדוני  Jordan National Bank
46 בנק מסד בע"מ Bank Massad Ltd
48 קופת העובד הלאומי לאשראי וחיסכון נתניה National Worker's Credit and Savings Fund Netanya
49 אלבנק אלערבי  Arab Bank plc
50 מרכז סליקה בנקאי בע"מ Bank Settlement Center Ltd. (MASAV)
52 בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ Poalei Agudat Yisrael Bank Ltd
54 בנק ירושלים בע"מ Bank of Jerusalem Ltd
59 שירותי בנק אוטומטיים Automatic Bank Services (Shva)
60 קארדקום סליקה בע"מ Cardcom acquiring LTD
61 טרנזילה בע"מ Tranzila Ltd
62 שירותי קורספונדנציה בע"מ Correspondent Services Ltd
66 בנק אלקאהירה עמאן Cairo-Amman Bank
67 בנק אלעקארי אלערבי  Arab Land Bank
68 בנק מוניציפל בע"מ  Municipal Bank Ltd
71 בנק אלאורדון ואלחליג' Jordan Gulf Bank
73 בנק אלאסלאמי אלערבי  Arab Islamic Bank
74 בנק HSBC המזרח התיכון HSBC Bank Middle East
76 בנק אלאסתתמאר אלפלסטיני  Palestine Investment Bank
82 בנק אלקודס ללתמניה וללסתתמר  Al-Quds Bank for Development and Investment
83 בנק אלאתיחאד ללדיכאר ואלאסתתמאר Union Bank for Savings and Investment
84 בנק אלאסכאן The Housing Bank
89 בנק פלסטין  Bank of Palestine
93 בנק אלאורדון ואלכווית Jordan Kuwait Bank
97 גופים מיוחדים Special entities
99 בנק ישראל Bank of Israel

 

להורדת רשימת קודי הזיהוי בקובץ - לחץ כאן

 

נספח 1 - סוגי רישיונות שמאפשרים גישה למערכות התשלומים

 • תאגיד בנקאי / סולק - חוק הבנקאות (רישוי);
 • תאגיד עזר שקיבל אישור מהפיקוח על הבנקים;
 • בנק הדואר - חוק בנק הדואר; 
 • אגודת פיקדון ואשראי;
 • נותן שירות בנכס פיננסי (תאגיד);
 • מפעיל מערכות לתיווך באשראי (תאגיד);
 • חברת תשלומים - לאחר השלמת חקיקת חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום;
 • גוף הפטור מרישיון חברת תשלומים, מאחר ואמצעי התשלום מוגבל לסכום או היקף מצומצם, כפי שיקבע בחוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום לאחר השלמת חקיקתו;
 • כל רישיון נוסף שיאושר על ידי הפיקוח על מערכות תשלומים.
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/12/2022