הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הפיקוח על הבנקים

חזון ויעדים

סמכויות המפקח על הבנקים בבנק ישראל ותפקידיו, מהם נגזרים יעדיו של הפיקוח על הבנקים, מוסדרים בשורה  של דברי חקיקה, שהעיקריים שבהם הם חוק בנק ישראל, התש"ע-2010, פקודת הבנקאות, 1941, חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 וחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981. המפקח  על הבנקים, מציב מעת לעת, בנוסף ליעדיו שנגזרים מהקבוע בחוק, יעדים נוספים שמטרתם לסייע בהשגת אותם יעדים הקבועים בחוק ("יעדים תומכים").

לצד הגדרת יעדים תומכים, הפיקוח על הבנקים הגדיר חזון לפעילות חטיבת הפיקוח על הבנקים.

הפיקוח על הבנקים רואה חשיבות רבה בשיח עם הציבור ובהגברת השקיפות ביחס לפעולותיו, וכחלק מכך  במסגרת מסמך זה יוצג החזון לפעולת הפיקוח על הבנקים ויעדיו.

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן

יעדים עיקריים

יציבות

שמירה על כספי המפקידים, עמידה בפני משברים, הבטחת שירותים רציפים לציבור בשגרה ובחירום

הוגנות

הטמעת תרבות הוגנת כלפי הלקוחות, מכלילה ומשפיעה

יעדים תומכים

ביסוס מערכת פיננסית תחרותית ומתקדמת לטובת הלקוח

התאמת פעילות הפיקוח לאתגרי הסביבה המשתנה

סמכויות מרכזיות

  • פיקוח
  • רישוי
  • אכיפה
  • אסדרה

סמכויות הפיקוח

שאלות ותשובות

מעקב שוטף, הערכת ביצועים וסיכונים, ואיתור ליקויים ותיקונם

בידי המפקח על הבנקים נתונים "הפיקוח הכללי והביקורת" על כל תאגיד מפוקח (ובכלל זה תאגיד בנקאי), ולשם כך נתונה לו הסמכות לדרוש כל ידיעה או מסמך הנוגעים לעסקי התאגיד המפוקח והתאגידים שבשליטתו – מהתאגיד עצמו, מדירקטור, מעובד או מרואה חשבון של התאגיד המפוקח. סמכות זו נועדה לאפשר איתור של ליקויים בהתנהלותו, והיא מופעלת בעיקר באמצעות:

  • מעקב שוטף אחר התאגידים המפוקחים.
  • בדיקות, סקירות וביקורות בתאגידים המפוקחים.

אם המפקח על הבנקים סבור כי קיים ליקוי בפעילות התאגיד המפוקח – הוא עשוי לדרוש, בהתאם לשיקול דעתו המקצועי, שהתאגיד המפוקח יתקן את הליקוי באופן שעליו יורה, ולעקוב אחר הביצוע.

הכרעה בתלונות הציבור וטיפול מערכתי

בירור תלונות הציבור בדבר עסקיהם עם תאגידים בנקאיים, תאגידי עזר וסולקים, לרבות טיפול בליקויים מערכתיים; בדיקות אכיפה בתחום הצרכני.

רישוי Licensing

לנגיד בנק ישראל ולמפקח על הבנקים נתונות סמכויות שונות בתחום הרישוי לרבות: מתן רישיונות לתאגידים מפוקחים חדשים; מתן היתרים להחזקת אמצעי שליטה בתאגידים המפוקחים או לשליטה בהם; מתן היתרים והחלטות בעניין פתיחה וסגירה של סניפים, מתן רישיונות לפעילות של בנקים זרים בישראל, ועוד.

אישור מינוי של נושאי משרה מסוימים Fit&Proper

למפקח על הבנקים נתונה הסמכות לאשר מינויים של נושאי משרה בתאגידים בנקאיים ובסולקים.

נושאי המשרה כוללים: דירקטורים, מנכ"ל, יועץ משפטי, מבקר פנימי ועד שבעה חברי הנהלה נוספים, כפי שקובע המפקח.

 

ביטול מינוי של נושאי משרה מסוימים

למפקח על הבנקים נתונה הסמכות להורות על הפסקת כהונה של נושא משרה, אם התבררו פרטים חדשים או נוספים אודות יושרתו או התאמתו המקצועית של נושא המשרה.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 22/01/2023