הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

בכר ספי

בכר ספי

חוקראגף מקרו כלכלה ומדיניות - תחום מדיניות

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

D6 כלכלת רווחה; G53 אוריינות פיננסית; H5 הוצאות ממשלתיות לאומיות ומדיניות קשורה; I2 מוסדות חינוך ומחקר; I3 רווחה; רווחה ועוני; J1 כלכלה דמוגרפית; J7 אפליה בעבודה; רבעון 5 כלכלה סביבתית

תוצרים נוספים

סדרת ניתוחים של חטיבת המחקר בבנק ישראל: מערכת החינוך בישראל:

  • למידה מרחוק,
  • פערי הישגים בין דוברי עברית לדוברי ערבית;
  • מי הם התלמידים הרוצים להיות מורים בישראל

שותף בהכנת דוח הצוות הבינמשרדי לגיבוש תכנית לאומית להגברה ההכלה הפיננסית

דוח בנק ישראל, שנים שונות

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים