בנק ישראל עוקב באופן שוטף אחר הפעילות בשוק איגרות החוב בישראל. החטיבה למידע ולסטטיסטיקה מנהלת מערכת מידע על ניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל אביב, וביניהם איגרות החוב הקונצרניות הסחירות.

 

כדי לעקוב אחר מגוון איגרות החוב הקונצרניות ולנתח את הפעילות בשוק זה מחושבים בבנק ישראל סלים של איגרות חוב. סל כזה הוא קבוצה של איגרות חוב קונצרניות סחירות בעלות מאפיינים משותפים. קיבוץ איגרות החוב לסלים מאפשר לשקלל את הנתונים הפרטניים למדד אחד, המייצג את הקבוצה כולה, ובאמצעותו לנתח לאורך זמן את הסיכונים של פלחי השוק ולהשוות ביניהם.

 

העבודה מתארת את החישובים המרכזיים של איגרות חוב – התשואה לפדיון, המרווח והמח"מ –  ואת אופן השקלול של חישובים אלו למדד מצרפי המייצג סל של איגרות חוב; זאת תוך התייחסות לסוגיות מתודולוגיות מרכזיות. העבודה מציגה סלים עיקריים הנמצאים בשימוש בבנק ישראל​.


למאמר המלא​​​​​​

 ​

​​​​