ניתוח נתוני השקעות ישירות, שמטרתן היא רכישת בעלות של יחידים זרים וחברות זרות על חברות מקומיות, מלמד על איתנות המשק המקומי ועל מידת הפתיחות והאטרקטיביות שלו למשקיעים זרים. החטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל מנהלת מערכת של נתונים על פעילות המשק מול חו"ל ומחשבת מצרפים של השקעות תושבי חוץ בישראל והשקעות תושבי ישראל בחו"ל לצורך בניית מצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל. נתונים אלו משמשים לניתוח כלכלי של הפעילות הפיננסית של המשק מול חו"ל ולבניית מאזן התשלומים של המשק הישראלי. עבודה זו מתמקדת במדידת ההשקעות הישירות כחלק ממצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל: נציג את הממדים, המושגים וההגדרות העיקריות במצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל; נתאר את שיטת החישוב של ההשקעות הישירות במשק וממנו; ונדגים שימושים אפשריים בנתוני ההשקעות הישירות.​

​​​​​​