התפתחויות הכלכליות העיקריות בחודשים הראשונים של 1963

תמורות במבנה הפיננסי של חברות התעשייה בישראל בשנים 1957/58 עד 1961/62

התפתחות מדדי המחירים של קבוצות הכנסה, קבוצות מוצא, וותק וקבוצות גודל משפחה שונות בשנים 1954 עד 1962

ההכנסות וההוצאות של מוסדות בנקאיים בשנת 1962

התקציב הלאומי לשנת הכספים 1963/64

דין וחשבון על עליית ​ אמצעי התשלום בתקופה שבין ה- 30 ביוני 1962 עד 28 פברואר 1963

הוראות בנק ישראל

לוחות סטטיסטיים