תקציר:

עבודה זו מציגה מודל אקונומטרי לניתוח שוק המט"ח בישראל, המתבסס על המסגרת התיאורטית של מודל שוק שקל-מט"ח, שפותח במחלקה לפעילות המשק במט"ח. על פי מסגרת המודל, השפעתם של המשתנים המסבירים על שער החליפין פועלת דרך השפעתם הדיפרנציאלית על הביקוש/היצע למט"ח מצד השחקנים השונים בשוק. המודל נגזר תחת ההנחה כי בכל נקודת זמן נקבע שער חליפין יחיד שהוא תוצאה של שוויון בין הביקוש וההיצע המצרפיים בשוק.

המודל מנתח את הפעילות הפיננסית של ארבעה סקטורים עיקריים: תושבי חוץ, משקי בית הסקטור העסקי (בפעילותו הריאלית והפיננסית) ומערכת הבנקאות, כאשר הפעילות של תושבי חוץ חולקה למכשירי הון ולמכשירי חוב. בהתאם לכך נבנתה מערכת המורכבת מ-7 משוואות המורצות באופן סימולטני: 6 משוואות המתארות את הביקוש/היצע למט"ח מצד הסקטורים העיקריים, והמכשירים באמצעותם הם פעלו, ומשוואה נוספת לשיעור השינוי בשער החליפין של השקל בשיווי משקל.

המודל נאמד על בסיס תצפיות רבעוניות בתקופה שבין הרביע ה- III/1997 ועד הרביע ה-IV/2005. תוצאות האמידה תומכות במערכת המשוואות המתארת את שוק המט"ח ובמערכת הנתונים המודדת את הפעילות בו. כיוון השפעתם של המשתנים המסבירים הוא בדרך כלל הכיוון הצפוי והמקדמים שלהם נמצאו מובהקים סטטיסטית. ממצאי המודל תורמים להבנת הגורמים השונים המשפיעים על פעילות השחקנים השונים בשוק המט"ח והשפעתם על התפתחות שער החליפין.

למחקר המלא בנושא:  שוק שקל-מט"ח: מודל משופר כקובץ PDF