תמצית:

עבודה זו היא צעד ראשון בלימוד נושא נזילות השווקים הפיננסיים בישראל מנקודת הראות של היציבות הפיננסית. נזילות גבוהה של השווקים הפיננסיים היא תנאי הכרחי לעמידות טובה שלהם 

בפני זעזועים, ולכן הפכה לנושא חשוב במחקר של היציבות הפיננסית בעולם. בעבודה מוצגים באופן שיטתי הממדים השונים של נזילות השווקים והאינדיקטורים הרבים המקובלים

בספרות לכימותם. לאחר מכן אינדיקטורים אלו מיושמים לישראל -  תחילה לשוק המק"ם לשנה בלבד, ובהמשך לכלל השווקים הפיננסיים ביחד, כפי שמתחייב מהגישה המערכתית של היציבות הפיננסית.

ממצאי העבודה מלמדים על שיפור משמעותי ומתמשך בנזילות ובעמידות של שוק המק"ם ושל כלל השווקים הפיננסיים בישראל בעשור האחרון.

השיפור בא לידיד ביטוי בממדים השונים - גידול של המחזורים ומהירות המחזור, צמצום מירווחי המסחר ושיפור במדדי העומק והגמישות של השווקים.

השיפור בנזילות השווקים בישראל נובע מרפורמות רבות ומצטברות בתחום הפעילות הפיננסית. בדיקות סטטיסטיות שונות תומכות בהמשך השימוש במדדים השונים לניתוח הנזילות,

משום שוויתור על חלק מהם יביא לאיבוד מידע.

ממצאי העבודה תומכים בקיומו של אלמנט מערכתי בקביעת רמת הנזילות בשווקים הפיננסיים בישראל, ולפיכך מבחינת היציבות הפיננסית נדרש מחקר נוסף כדי לזהות את הגורמים

 שעלולים לפגוע בנזילות של כלל השווקים הפיננסיים

למחקר המלא בנושא:  נזילות השווקים מבחינת היציבות הפיננסית - מדידה ויישום לישראל כקובץ PDF