מספרם הגבוה של הפרטים בגיל העבודה שאינם מועסקים, כמחצית מהאנשים בגיל העבודה, בד בבד עם המספר ההולך וגדל של מקבלי התמיכות הממשלתיות, מדגיש את הצורך בשינוי המדיניות כלפי שוק העבודה. היעד העיקרי של מדיניות הממשלה בשוק העבודה צריך להיות הגדלת שיעור התעסוקה. לשם כך יש לנקוט מדיניות שתביא להגדלת שיעור ההשתתפות ולירידת שיעור האבטלה, עד לרמות המקובלות במדינות OECD .הפער שבין שיעור התעסוקה בישראל לזה שבמדינות OECD נובע . חשוב 3 בעיקר מהפער הניכר בשיעורי ההשתתפות, שעמד בשנת 2000 על כ-6 נקודות האחוז שהרחבת התעסוקה תתרכז בהגדלת משקלה של התעסוקה בסקטור העסקי. מדיניות ממשלתית המכוונת להשגת יעד זה עשויה לתרום גם לצמצום ממדי העוני, הקטנת אי השוויון בהכנסות וצמצום 4 הניתוק החברתי של האנשים הנמצאים כיום מחוץ לכוח העבודה​.

למסמך המלא​