פירוק הרכיב הבלתי צפוי של שער החליפין
יואל הכט וילנה לרקין
תקציר
הרכיב הבלתי צפוי של שער החליפין מוגדר כסטייה של שער הפורוורד משער החליפין שיתממש בפועל. רכיב זה קיבל בספרות פרשנויות שונות הנוגעות להתנהגות פיננסית בשוק מטבע חוץ. אנו מראים בעבודה זו כי ניתן לפרק את הרכיב הבלתי צפוי של שער החליפין לשלושה גורמים המאפשרים ניתוח רחב יותר של ההתנהגות הפיננסית בשוק מטבע חוץ. הגורמים הם: הבדלים בין מדינות בריבית הריאלית, טעויות בציפיות האינפלציוניות וחוסר התאמה בין שיעור האינפלציה לבין השינוי בשער החליפין. הסכום של גורמים אלו שווה לרכיב הבלתי צפוי של שער החליפין.
מיישום הפירוק של הרכיב הבלתי צפוי לשער החליפין שקל/דולר בשנים 1997 עד 2004 עולה, כי רק בחלק מהתקופה היה חוסר ההתאמה בין שיעור האינפלציה לבין השינוי בשער החליפין גורם דומיננטי בסטייה של שער הפורוורד משער החליפין שהתממש. סימנה של הטעות בציפיות האינפלציוניות המקומיות והזרות השתנה במהלך התקופה הנסקרת מחיובי לשלילי וההפך; והפער בין מדינות בריבית הריאלית הווה גורם משמעותי ברכיב הבלתי צפוי ופעל באותו כיוון במהלך שנים אלו.
המאמר בשלמותו כקובץ - PDF