להצטרף או לא להצטרף לגוש מטבע? המקרה הישראלי
יואב סופר
 
 
תקציר
עבודה זו אומדת בצורה כמותית את היתרונות והחסרונות הגלומים במהלך אפשרי של ויתור על השקל הישראלי והצטרפות לגוש הדולר או לגוש האירו. מצד החסרונות מוצגת סקירה ספרותית של תיאוריית OCA, שעל פיה המצאות שוֹקים אסימטריים בין הכלכלות החברות בגוש עשויה להוות בעיה בשל חוסר היכולת להפעיל מדיניות מוניטרית שונה לכל מדינה. תיאוריה זו מיושמת בעבודה באמצעות שימוש בטכניקה האקונומטרית של ,Blanchard and Quah (1989) ומוצאת מתאם נמוך בין הכלכלה הישראלית לאירופאית, אולם מתאם דומה קיים בתוך גוש האירו עצמו. מתאם גבוה במעט קיים בין כלכלת ישראל לכלכלת ארה"ב. מצד היתרונות מוצגת העבודה One Market, One Money (1992) אשר בדקה את החיסכון הצפוי עקב ביטול עלויות המרת המטבע במדינות גוש האירו. טכניקה דומה מיושמת למקרה הישראלי ומוצאת שהחיסכון כתוצאה מהצטרפות לגוש הדולר נמוך למדי, ובהצטרפות לגוש האירו החיסכון יהיה זניח. ממצאים אלו מצביעים על אפשרות להטייה כלפי מעלה בתוצאות של One Market, One Money.
 
המאמר בשלמותו (באנגלית) כקובץ - PDF