האינפורמציה הגלומה באסטרטגיות ובאופציות שקל/ דולר הנסחרות בשוק
מעבר לדלפק (OTC) בישראל

דן גלאי ובנצי שרייבר

תקציר

עבודה זו בוחנת את האינפורמציה הגלומה באופציות שקל\\דולר ובאסטרטגיות מסחר נפוצות הנסחרות בשוק מעבר לדלפק (OTC) בישראל. תרומת העבודה היא בבחינת האינפורמציה הגלומה באסטרטגיות השונות לחיזוי התפלגות שע"ח העתידי ובהצעת מתודולוגיה פשוטה ומעשית לחיזוי התפלגות זו. מבדיקת נתוני העסקאות בשוק מעבר לדלפק בישראל בתקופה אוקטובר 2001 עד מרץ 2003 עולה כי ניתן להסביר את סטיית התקן הגלומה של האופציות באסטרטגיות השונות בעזרת משתנים כמותיים כגון: הזמן שנותר לפקיעת האופציות, הסטייה מהכסף, מספר החוזים שנכרתו ועוד. בחלק מן האסטרטגיות גלומה אינפורמציה לגבי סטיית התקן העתידית ומומנטים גבוהים יותר, מעבר למידע הגלום בסטיית התקן ההיסטורית. השוואת ההתפלגות הנגזרת מהאופציות לזו שהתרחשה בפועל, בעזרת מתודולוגיה אי-פרמטרית והמתודולוגיה הפשוטה המוצעת בעבודה, מלמדות על אינפורמציה מסוימת הגלומה באופציות שקל\\דולר לגבי ההתפלגות העתידית של שער החליפין שקל\\דולר. מספר דוגמאות לאינפורמציה גלומה בסמוך לשינויים משמעותיים בריבית המוניטרית של בנק ישראל מוצגות בעבודה.