"חוסן" - מדד לבחינת איתנותם וחוסנם של בנקים בישראל
ירון פישמן ודוד רוטנברג
 
למחקר המלא כקובץ PDF 
 
תקציר
 

בעבודה זו פיתחנו לראשונה בישראל מדד לדירוג הבנקים המסחריים ולהערכת איתנותם וחוסנם הפיננסי- להלן מדד "חוסן". מדד "חוסן" נועד להעריך ולהשוות את ביצועי הבנקים, גם בנקודת זמן וגם לאורך זמן, באמצעות ציון אחיד הנע בין 1 ל-5, כאשר הציון 1 מציין בנק איתן בכל המובנים והציון 5 מציין בנק המאופיין בחוסר יציבות או בחוסר איתנות באופן קיצוני. ציון המדד מתבסס על 25 יחסים פיננסיים המרכיבים שש קטגוריות ראשיות: הלימות הון, איכות נכסים – (בעיקר, סיכון אשראי), איכות ניהול, רווחיות, חשיפה לסיכון נזילות וחשיפה לסיכוני שוק. המדד חושב לכל אחד מ-22 הבנקים המסחריים שהיו קיימים במערכת הבנקאות בישראל בשנים 2000 עד 2004.

ניתוח תוצאות מדד ה"חוסן" בחתך רוחב ועל פני זמן מצביע בעיקר על כי המדד מושפע באופן מובהק משינוים בפעילות המשקית (מחזור העסקים במשק).

כך, בשנים 2001 ו-2002, התקבלו הציונים הגרועים ביותר בכל קבוצות ההתייחסות שנבדקו (חמשת הבנקים הגדולים שעומדים בראש הקבוצה; חברות הבנות הבנקאיות; בנקים מסחריים אחרים) וזאת על רקע ההאטה הכלכלית שאפיינה את המשק בשנים אלו. לעומת זאת בשנים 2003 ו 2004, חל שיפור בציוני כל קבוצות ההתייחסות וזאת במקביל לשיפור שחל במצב המשק.