התחרותיות בענף הבנקאות, היבטים תיאורטיים וראיות אמפיריות מישראל ומחו"ל
דוד רוטנברג
 
הפיקוח על הבנקים יחידת המחקר - מאמרים לדיון
 
תקציר
בעבודה זו נבחנת התחרותיות בענף הבנקאות על ידי שימוש בשתי גישות המקובלות בספרות המקצועית העדכנית: גישה ראשונה היא גישת המבנה, המתבססת על הקשר הרציף שבין מבנה המערכת (בד"כ מיוצג ע"י ריכוזיותה), התנהגות הפירמות בענף, לבין ביצועיהן (בד"כ מיוצגות ע"י "כוח השוק"). הגישה השנייה היא גישת האמידה הישירה המתבססת על מודל להתנהגות בנק מסחרי אשר באמצעותו ניתן ללמוד על הקשר שבין מחירי גורמי הייצור (הון, עבודה ומקורות פיננסיים) לבין מחיר המוצר הבנקאי (בד"כ ריבית האשראי הבנקאי) או שעור הפדיון הכולל. המדד הפופולרי בספרות המקצועית לתיאור קשר זה הוא מדדם של (1987) P-R) Panzar & Rosse) . הגישה הישירה קרויה גם גישת האיום התחרותי (contestability) מאחר וקיומם של תחליפי אשראי ופיקדונות משפיעים במידה רבה על התאמת המחיר על ידי הבנקים בעקבות שינוי במחירי התשומות שלהם.
במחקר נמצא, כי על פי שתי הגישות לעיל, קיימות שתי נקודות תורפה בתחום התחרותיות בבנקאות הישראלית:
א. הריכוזיות של המערכת הינה גבוהה מאוד, וזו כשלעצמה מגדילה את "כוח השוק" שהבנקים מפעילים על לקוחותיהם (בעיקר על משקי הבית). תוצאה זו הלכה והתעצמה בשנים האחרונות. למעשה המערכת הבנקאית בארץ נשלטת בידי שני הבנקים הגדולים בישראל. גם בהשוואה בינלאומית נמצא כי הריכוזיות בישראל היא מן הגבוהות בעולם.
ב. העדר תנאים מתאימים ליצירת איום תחרותי ראוי על המערכת הבנקאית מגופים פיננסים חוץ בנקאיים בישראל ובחו"ל כגון, חברות ביטוח, בנקים להשקעות ושוק הון מפותח היכולים להציע מגוון מוצרים פיננסיים שישמשו תחליף הולם לאלה המוצעים ע"י הבנקים.
בעוד שבחו"ל, מערכות בנקאות מסוימות התאפיינו בתחרותיות גבוהה למרות שהיו ריכוזיות מאוד, זאת בשל איום תחרותי רב על המערכת (כגון בהולנד, קנדה, שבדיה, יוון, ועוד), הרי שבישראל חוסר התחרותיות הוא תוצאה הן של ריכוזיות גבוהה במערכת הבנקאית והן של העדר איום תחרותי הולם עליה מגופים פיננסיים חוץ בנקאיים.

מסקנת המחקר היא כי הממצאים החד-משמעיים לגבי התחרותיות הנמוכה יחסית בבנקאות הישראלית, תופעה שעוד הלכה והחריפה בשנים האחרונות, מחייבים נקיטת צעדים נמרצים לשיפור התחרותיות בענף. לדעת מחבר המחקר ראוי שהצעדים להגברת התחרותיות לא יתמקדו בהכרח רק בהקטנת הריכוזיות של המערכת , אלא ילווו בנסיון להגביר את האיום התחרותי על המערכת הבנקאית. הגדלת האיום התחרותי תושג לדעתו מצד אחד ע"י העמקת שוקי הכספים וההון ושכלולם שתאפשר לפירמות עסקיות לגייס הון כתחליף לאשראי בנקאי ומצד שני ע"י הרחבת האיום התחרותי מגופים פיננסיים מקומיים וזרים כגון, חברות ביטוח, בנקים להשקעות, ומשקיעים מוסדיים כמו קופות גמל, קרנות נאמנות, פנסיה וכד', שיציעו מגוון רחב של תחליפי אשראי ופקדונות בנקאיים. צעדים אלה יש לקדם על רקע ההסכמה הכללית בספרות העדכנית בנושא התחרותיות כי למערכות בנקאות מאויימות (systems contestable) השפעה חיובית חזקה יותר על תחרות מאשר למערכות בנקאיות בעלות רמות ריכוזיות נמוכות. דוגמא טובה לכך משמשות מערכות הבנקאות ההולנדית, השבדית והקנדית, שמתאפיינות בריכוזיות גבוהה בדומה לזו שבישראל אולם גם חשופות מאוד לאיום תחרותי ועל כן רמת התחרותיות בהן גבוהה מזו שבישראל.

 

המאמר בשלמותו כקובץ PDF