תקציר:

בעבודה זו אנו מנסחים ואומדים מודל ניאו-קיינסיאני למשק קטן ופתוח. המודל מורכב משלוש משוואות מבניות - לאינפלציה, לפער התוצר ולשער החליפין - והוא נסגר באמצעות ניסוח כלל ריבית. המטרה היא להגיע למודל ריאליסטי שיהיה ניתן להשתמש בו לחיזוי כמותי של ההתפתחות העתידית במשתנים הרלוונטיים, לרבות תוואי הריבית הנדרש להשגת יעד האינפלציה. בנוסף המודל יכול לשמש לבחינת ההשלכות של חלופות מדיניות ושל זעזועים שונים על המשתנים הרלוונטיים. לפיכך, בניסוחו השתדלנו לאזן ולשלב בין הצורך לשמור על ההיגיון הכלכלי ובין הצורך להגיע לתיאור אמפירי מוצלח של הקשר שבין המשתנים הרלוונטיים. הפרמטרים של המודל נאמדו באמצעות נתונים רבעוניים של המשק הישראלי לשנים 1992 עד 2004.

ממצאי העבודה מאשרים את הגישה שלפיה במשק קטן ופתוח יש לשער החליפין תפקיד חשוב במנגנון התמסורת של המדיניות המוניטרית. שינויים בריבית משפיעים על שער החליפין וזה משפיע על האינפלציה הן ישירות והן דרך השפעתו על פער התוצר. כן נמצא כי התמסורת משער החליפין למחירים המקומיים היא בסופו של דבר, מלאה, אך אינה מיידית אלא הדרגתית. בדומה למשקים אחרים גם כאן נמצאה מידה לא מבוטלת של אינרציה הן באינפלציה והן בפער התוצר. בעקבות זעזועים שונים האינפלציה חוזרת לשיווי משקל בתוך שלושה עד חמישה רביעים ופער התוצר בתוך כשמונה רביעים.

למחקר המלא בנושא: ניסוח ואמידה של מודל ניאו-קיינסיאני למשק קטן ופתוח, יישום למשק ישראלי כקובץ - PDF