מיקי בלנק
תקציר
תחזיות החזאים הפרטיים לאינפלציה בישראל הן אחד האינדיקטורים החשובים שבנק ישראל בוחן לשם הפעלת המדיניות המוניטרית. על כן הערכת טיב התחזיות של החזאים השונים ומציאת צירוף תחזיות שיכיל את כל המידע שמספקות תחזיות אלו יאפשרו קבלת מידע אמין ומלא יותר.
בעבודה זו סקרתי את השיטות המקובלות להערכה ודירוג של תחזיות, ויישמתי אותן על תחזיות החזאים בישראל. כמו כן בחנתי אם צירופים שונים של תחזיות עשויים להיטיב לחזות את האינפלציה יותר מכל חזאי בנפרד.
ממצאי העבודה מציגים דירוג של טיב החזאים, לפי קבוצות טווח תחזית. יחד עם זאת, המיתאם של הדירוגים בין הטווחים השונים נמוך מאד ולעיתים אף שלילי, דבר המעיד שהחזאים מתמחים בטווחים שונים של תחזיות ולא נימצא בעבודה זו חזאי שתחזיותיו נשארו בדירוג גבוה בכל הטווחים שנבדקו. ממצא נוסף מהעבודה הוא שיש צירופים שונים של חזאים המיטיבים לחזות את המדדים יותר מממוצע רגיל של החזאים, וצירופים אלה מצליחים להקטין את הסטייה הריבועית הממוצעת. אך מבדיקות סטטיסטיות של התוצאות נובע כי תחזיות אלה אינן טובות יותר, באופן מובהק, ולכן מומלץ להשתמש בממוצע הרגיל של כל החזאים כאינדיקטור לאינפלציה העתידית.
המחקר בשלמותו כקובץ PDF