תקציר:

בעבודה זו נבחן הקשר בין תקציב הסקטור הציבורי לבין צמיחה כלכלית בישראל. הבדיקה נעשית במסגרת מודל עם שני סוגים של הוצאות ציבוריות: הוצאות פרודוקטיביות המסייעות לתהליך הייצור של הסקטור העיסקי והוצאות בלתי פרודוקטיביות התורמות ישירות לרווחה החברתית. שני סוגי ההוצאות ממומנים באמצעות מסוי המעכב צמיחה. בעבודה נמצא ששיעור הצמיחה לנפש מושפע באופן חיובי משיעור התשואה הגולמי וממשקל ההשקעה הציבורית, ובאופן שלילי משיעור המס. משקל ההוצאה הציבורית המוחלקת מהווה אינדיקטור טוב יותר מאשר שיעור המס בפועל לנטל המסוי הפרמננטי. נמצא עוד שהרכב המסוי משפיע על שיעור הצמיחה: המס הישיר משפיע באופן שלילי על שיעור הצמיחה ואילו שיעור המס העקיף נייטרלי בהשפעתו על הצמיחה.