​תקציר:


העבודה עוסקת בהסבר התפתחות שער החליפין הריאלי בישראל בתקופה 1997-1980. תוך שימוש במבחני קואינטגרציה ומודל של תיקון טעויות מאתרת העבודה את הגורמים המרכזיים המשפיעים על שער החליפין הריאלי בטווח הארוך ובטווח הקצר. נמצא כי את המגמה המתמשכת של ייסוף ריאלי המאפיינת את המשק הישראלי מאז 1980 ניתן להסביר על ידי שלושה גורמים ריאליים מרכזיים: העלייה המהירה יותר של הפריון הכולל בסקטור הסחיר בהשוואה לסקטור הבלתי-סחיר, הצמיחה המהירה של התוצר לנפש והשיפור תנאי הסחר. בטווח הקצר מושפע שער החליפין הריאלי מקצב הפיחות הנומינלי של השקל ביחס לדולר.

למחקר המלא בנושא: שער החליפין הריאלי בישראל: 1997-1980 כקובץ PDF