תקציר:

אנו אומדים את התפלגות הצמיחה העתידית של התוצר כתלות בתנאים הפיננסיים והמקרו-כלכליים הנוכחיים. ההתפלגות הנאמדת בדרך כלל סימטרית, כלומר הסיכונים לצמיחה לרוב מאוזנים. רוחב ההתפלגות, אשר תופס את מידת אי הוודאות בתחזית, נוטה לעלות כאשר התחזית החציונית יורדת. המודל מאפשר בחינה של הקשר בין התנאים הפיננסיים לצמיחת התוצר ולסיכונים לצמיחה. אנו מוצאים כי תנאים פיננסיים מרחיבים, במשק המקומי או העולמי, מגבירים את הסיכון לצמיחה מתונה בטווח של שלוש שנים.

למאמר המלא בנושא: שימוש במתודלוגית "צמיחה בסיכון" לאמידת התפלגות תחזית הצמיחה בישראל (באנגלית) כקובץ PDF​