תקציר:

עבודה זו בוחנת מהי המדיניות המוניטרית האופטימלית בסביבה המתאפיינת בשכר נומינלי קשיח ובאבטלה חיכוכית. אנו מראים שקשיחות של השכר הנומינלי מעלה את "יחס ההקרבה" (sacrifice ratio), ולכן מקטינה את הכדאיות של ייצוב האינפלציה על חשבון יציבות של שיעור האבטלה. לפיכך, ככל השכר הנומינלי יותר קשיח, כך המדיניות האופטימלית תפעל במידה רבה יותר לייצוב האבטלה סביב שיעורה ה"טבעי", גם אם הדבר כרוך בתנודתיות אינפלציה גבוהה יותר.

למאמר המלא בנושא: שוק העבודה והמדיניות המוניטרית האופטימלית (באנגלית)  כקובץ PDF