תקציר:

עבודה זו בוחנת את הקשרים קצרי-הטווח בין התשואות בקופות-הגמל בישראל להשקעות בקופות-הגמל. אנחנו משתמשים במתודולוגיה של PVAR ומזהים תופעה של מומנטום בצבירות ובתשואות של קופות הגמל, ורדיפה של משקיעים אחר תשואות קצרות טווח. כמו-כן, אנו מוצאים השפעה חיובית של הצבירות בקופות הגמל על תשואותיהן קצרות-הטווח. אנחנו מחלקים את המדגם לשלוש תת-תקופות – לפני המשבר הפיננסי הגלובלי, תקופת המשבר והתקופה שלאחר המשבר – ומאשרים את הממצאים העיקריים גם עבור תתי-התקופות. ממצאים נוספים מעלים את ההשערה שהקשר בין תשואות וצבירות בקופות-הגמל בישראל מושפע מסיכון הקופה ומדמי הניהול שהיא גובה.

 

למחקר המלא בנושא: רודפים אחר זנבם: רדיפת תשואות ומומנטום בצבירות בקרב המשקיעים בקופות הגמל בישראל כקובץ PDF