תקציר:​

מטרת העבודה היא לשלב פעילות בלתי חוקית במודל של צמיחה כלכלית, ולבחון את הקשר שבין התחלקות ההכנסות לצמיחה. מן המודל עולה שממשלה המייחסת משקל גם לתועלת של העובדים, בהשוואה לממשלה שנשלטת באופן בלעדי על ידי בעלי ההון, תבחר באופן אופטימלי להשתמש בשני אמצעי מדיניות לשינוי התחלקות ההכנסות. ראשית, הגרלת חלקם היחסי של העובדים על ידי תשלומי העברה לעובדים (תוך העלאה מקבילה בשיעור המס) לא תשפיע על היקף הפעילות הבלתי חוקית. שנית, האמצעי האחר הוא צמצום ההוצאה לשירותי חוק וסדר דבר שיגרום להגדלת חלקם היחסי של העובדים דרך התרחבות היקף הפעילות הבלתי חוקית. הפעלת שני אמצעי המדיניות משפרת את מצבם היחסי של העובדים ואת הרווחה החברתית תוך פגיעה בשיעור הצמיחה אולם שונה מבחינת השפעתה על היקף הפעילות הבלתי חוקית. תוצאה נוספת שיוצאת מן המודל היא כי יש הצדקה לתת סובסידיה לשכר עבודה אפילו אם הממשלה מייצגת רק את האינטרס של בעלי ההון. אמצעי זה פועל לצמצם את הכדאיות לעסוק בפעילות בלתי חוקית ולהגדלת היצע העבודה והצמיחה.

 

למחקר המלא בנושא: צמיחה כלכלית, פעילות בלתי חוקית והתחלקות הכנסות כקובץ PDF