תקציר:

המאמר מציג הצעה לפיצול (Stirpping) של אגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן לשני סוגים של אגרות חוב, שאחד מהם צמוד למדד הדיור והשני למדד המחירים לצרכן ללא דיור. שני סוגי האגרות יוצעו על ידי מתווך פיננסי פרטי כנגד גיבוי של אגרות חוב ממשלתיות רגילות או ימכרו מראש על ידי הממשלה כחבילה אחת בפרופורציות המתאימות למשקלות הדיור והסעיפים האחרים במדד המחירים לצרכן. למאמר שני צירים עיקריים: בציר אחד נבחנת צורת הפיצול של נכסי מדד לפי תוכן (Stripping by content) ונדונה אפשרות יישומה לחלוקות אחרות של אגרות חוב צמודות ולפיצולים של נכסים אחרים המבוססים על מדד (כמו מדד מניות); ואילו בציר השני נבדקות ההשלכות הפוטנציאליות של החדרת אגרות חוב צמודות למדד הדיור על שוק הדיור ונבחן הביקוש לאגרות חוב הצמודות למדד ללא דיור. כן נדונה התאמת תנאי הפיצול לשינויים בצורת חישוב סעיף הדיור ובמשקלו במדד.​

 

למחקר המלא בנושא: פיצול (Stripping) של אגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד לפי תוכן ויצירת אגרות חוב צמודות למחירי הדיור כקובץ PDF