​תקציר:


העבודה בוחנת את הגורמים המשפיעים על עלות העבודה בתעשייה, בשנת 1982 בנתוני ענפי משנה מקובצים. כדי להפריד בין הגורמים המשפיעים על עלות העבודה דרך השפעתם על התוצר, ואלו המשפיעים דרך אפיקים אחרים כמו גורמים מוסדיים הקשורים למבנה השוק, (המשפיעים על כוחות ותהליך המיקוח) התייחסנו אל תהליך קביעת עלות העבודה כאל תהליך דו-שלבי. אמדנו תחילה פונקציית ייצור ממנה גזרנו אומדן לערך התוצר השולי. אומדן זה שימש בשלב השני כאחד מן המשתנים המסבירים בפונקצית עלות העבודה יחד עם משתנים המאפיינים את תכונות כוח העבודה ומשתנים מוסדיים המייצגים את מבנה השוק. צורת האמידה איפשרה הפרדת המשתנים לאלה המשפיעים דרך פונקציית הייצור, דרך מנגנון המיקוח או דרך שניהם.

תוצאות האמידה מראות כי כמויות גורמי הייצור משפיעות על עלות העבודה דרך השפעתם על התוצר השולי. ההשכלה השפיעה על התוצר השולי, ואולם נמצאה לה פרמיית שכר שמעבר להשפעתה על התוצר השולי; הגיל הממוצע לעובד בענף לא השפיע על התוצר השולי ונמצא שיש לו השפעה שלילית על השכר, בעוד שהוותק במפעל השפיע חיובית על השכר (ולא השפיע על התוצר השולי). כמו כן נמצאה השפעה חיובית לריכוזיות הענף (המשתנה המצביע על כוח מונופוליסטי). אחוז הנשים בענף לא השפיע על התוצר השולי, אולם היתה לו השפעה שלילית על עלות העבודה -תוצאה המרמזת על כך שהשכר הנמוך יותר נובע אולי מאפלייה.

בנוסף לכך קיבלנו מקדם שלילי בפונקצית הייצור (אם כי קטן מאוד) למשתנה המייצג השתייכות לסקטור הפרטי, ומקדם חיובי לפונקציית עלות העבודה למשתנה המייצג ההשתייכות לסקטור ציבורי.

 

למחקר המלא בנושא: עלות העבודה בתעשייה הישראלית כקובץ PDF