תקציר:

העבודה בוחנת באמצעות נתונים  מסקר הוצאות משפחה בישראל לשנים 2003 עד 2011 את ההשפעה של שינויים במחירי הדירות והשכירות על ההוצאה לצריכה פרטית של משקי הבית. אנו מוצאים שעלייה במחירי הדירות פועלת להגדלת הצריכה של בעלי הדירות, בפרט עבור קבוצת הגיל האמצעית – בין 35  ל-55, בעוד השפעתם של מחירי הדירות על צריכתם של משקי בית צעירים או מבוגרים יותר אינה מובהקת. מהניתוח עולה שהתפתחות המחירים האיזוריים, המשקפים טוב יותר את ערך הרכוש של משק הבית ולא המחיר הממוצע הכללי, היא המשפיעה על הצריכה הפרטית. סדר הגודל של ההשפעה כ-0.18 – גבוה יותר מאומדנים שהתקבלו במחקרים עבור מדינות אחרות. נמצא כי עוצמת השפעתן של עליות המחירים המשמעותיות של הדירות מ-2008 על הצריכה הפרטית הייתה חזקה מזו של ירידת המחירים המתמשכת בעשר השנים עד 2007. העלייה המהירה במחירי הדירות בשנים 2009 עד 2011 ובפרט ב-2010, תרמה בכל אחת משנים אלו יותר מנקודת אחוז להוצאה לצריכה הפרטית (על פי סקר ההוצאות) לעומת תרומה קטנה יותר בשנים קודם לכן. עליית מחירי השכירות תרמה לצמצום צריכתם של שוכרי הדירות, אך מנגד הגדילה את צריכתם של משכירי הדירות. בסך הכל תרם שוק הדיור להתרחבות הצריכה הפרטית בשנים אלו.

למאמר המלא בנושא: השפעת מחירי הדירות והשכירות על הצריכה הפרטית בישראל–בחינה באמצעות נתונים מיקרו-כלכליים כקובץ PDF