תקציר:

עבודה זו בוחנת את מאפייניהם של מחזורי המיתון בישראל ביחס לזעזועים פיננסיים ומקרו-כלכליים. ממצאי העבודה נבחנים בהשוואה לממצאי קרן המטבע הבין-לאומית עבור מחזורי המיתון במדינות המפותחות. נמצא כי בישראל, בשנים 2009-1991, מחזורי מיתון המזוהים עם זעזועים פיננסיים ארוכים יותר ממחזורי מיתון אחרים, וגם אובדן התוצר במהלכם גבוה יותר. תוצאה זו מנוגדת לממצאים העולים לגבי מחזורי מיתון בשנים 1990-1960. כן נמצא כי עד תחילת שנות ה-90 מאפייניהם של מחזורי העסקים בישראל דומים למחזורים של המדינות המתפתחות יותר מאשר לאלה של המדינות המפותחות. ניתוח גמישות התוצר של המשק הישראלי ביחס לזעזועים פיננסיים ומקרו-כלכליים מעלה כי רגישותו למשברים פיננסיים ולזעזועים מוניטריים גברה במידה ניכרת אחרי שנת 1995, ואילו רגישותו לזעזועים מקרו-כלכליים אחרים פחתה. ממצא זה עולה בקנה אחד עם המעבר ליציבות מחירים ועם תהליך הביזור של הנכסים הפיננסיים בעשור האחרון.

למחקר המלא בנושא: מחזורי המיתון בישראל וזעזועים פיננסיים ומקרו-כלכליים - עיתוים ועצמתם כקובץ PDF