תקציר:

בראשית שנת 2014 החל שירות התעסוקה הישראלי להפעיל את התכנית "מעגלי תעסוקה" – תכנית ניסיונית, שמטרתה לסייע לתובעי גמלה של הבטחת הכנסה להשתלב בתעסוקה ולמנוע אבטלה ממושכת ותלות בגמלאות. התכנית כרוכה בהשתתפות במגוון סדנאות, שמטרתן שיפור המסוגלות התעסוקתית וסיוע בחיפוש עבודה, תוך קשר הדוק יחסית עם מתאם השמה. התכנית הופעלה במערך ניסויי מבוקר: בלשכות המשתתפות בתכנית התבצעה הקצאה אקראית של תובעי גמלת הבטחת הכנסה לקבוצת טיפול ולקבוצת ביקורת. נעשה שימוש בנתונים מנהליים מלאים של שירות התעסוקה ובנתוני המוסד לביטוח לאומי על תעסוקה והכנסה מעבודה שכירה וקבלת גמלאות. 

נמצא כי לאחר שבעה חודשי ההשתתפות בתכנית ירד שיעורם של המקבלים גמלאות מהמוסד לביטוח לאומי בקבוצת הטיפול בכ-11–14 נקודות אחוז – הפחתה של כ-19%–22% בהשוואה לממוצע קבוצת הביקורת. בהתאם לכך  נמצאה הפחתה ממוצעת של כ-1,270–1,450 ש"ח למשתתף בתשלומי הגמלאות בתקופה זו (כ-12%–18% ביחס לממוצע קבוצת הביקורת). לפיכך נראה כי התכנית מחזירה את עלותה לממשלה – העומדת על כ-1,600 ש"ח למשתתף – כבר בתום שנת הפעלתה הראשונה. בשלב זה לא ניתן לבחון האם הירידה בשיעור מקבלי הגמלאות נובעת מגידול בתעסוקתם, היעד העיקרי של התכנית, והדבר ייבחן במחקר המשך.

למאמר המלא בנושא: מדיניות פעילה בשוק העבודה:השפעת התכנית "מעגלי תעסוקה" על קבלת גמלאות כקובץ PDF