תקציר

ב-2008 חידש בנק ישראל את התערבותו בשוק המט"ח, לאחר עשור ללא התערבות. המחקר בוחן באיזו מידה השפיעה התערבות זו על שער החליפין האפקטיבי של השקל. אנו משתמשים באמידה דו-שלבית המאפשרת לבחון גם את הגורמים המשפיעים על עיתוי ההתערבות ועל היקפה. התוצאות מעלות כי ההתערבות תרמה לפיחות בשער החליפין: היקפה הממוצע – כ-830 מיליון דולר בחודש בתקופה שנבחנה – יצר בחודש כזה פיחות גדול בכ-0.6 נקודת אחוז מהפיחות בחודש ללא התערבות. עוד נמצא כי את היקף ההתערבות מסבירה (בדיעבד) רמת היתרות ביחס לתוצר וסטייתו של שער החליפין הריאלי משיווי המשקל של הטווח הארוך. נמצאה גם תמיכה לגישת ההליכה נגד הרוח ("leaning against the wind") בהתנהגותו של הבנק המרכזי. התוצאות תומכות בתפיסה שלערוץ האיתות יש חשיבות בהסבר ההשפעה של ההתערבות על שער החליפין.