תקציר


מחקר זה בוחן מספר היבטים של שוק הדיור בשנים 2012 — 2019 . המחקר מבוסס על קובץ נתונים ייחודי, שנוצר ממיזוג של שלושה מקורות: כרטסת מחירי נדל"ן )כרמ"ן(; קבצי רשות המיסים המכילים את מאפייני השכירים, לרבות הכנסותיהם; ונתוני עסקות במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן". תחילה נבחנים המאפיינים הכלכליים־חברתיים של רוכשי דירה לראשונה בשנים 2012 — 2015 לעומת השנים 2016 — 2019 , לרבות מאפייני הדירות הנרכשות והתפלגות הרכישות במחוז מגורים ומחוצה לו. כמו כן נעשית הבחנה בין רוכשי "מחיר למשתכן" לבין הרוכשים בשוק החופשי; למיטב ידיעתנו הדבר טרם נעשה עבור מדגם מייצג של רוכשי "מחיר למשתכן".

רוכשי דירה לראשונה בשוק החופשי בשנים 2016 — 2019 דומים במאפייניהם לרוכשים בשנים 2012 — 2015 . עוד מצאנו כי אין הבדלים מהותיים בין ההכנסה של רוכשי "מחיר למשתכן" לבין ההכנסה של הרוכשים בשוק החופשי, וכי שיעור הנשואים ושיעור המשפחות עם ילדים בקרב רוכשי "מחיר למשתכן" גבוה יותר. הדירות שנרכשו בידי הרוכשים לראשונה ב"מחיר למשתכן" זולות יותר וגדולות יותר ביחס לדירות שנרכשו בשוק החופשי, כאשר פערי המחירים באזור המרכז גדולים משמעותית ביחס לפריפריה; כמו כן, שיעור גבוה יותר של רוכשי מחיר למשתכן רכשו דירה מחוץ למחוז מגוריהם.


בהמשך המאמר נבחנות התמורות שחלו בסיכוי לרכוש דירה לראשונה בשנים 2016 — 2019 לעומת השנים 2012 — 2015 בקרב משקי בית המשתייכים לקבוצות שונות. תוצאות האמידה מצביעות על כך שההסתברות לרכוש דירה לראשונה עלתה בקרב כל חמישוני ההכנסה, אך במקביל התרחב הפער בין החמישון התחתון לבין החמישון העליון.


בשנים 2016 — 2019 עלה הסיכוי של משפחות צעירות, ובפרט של משפחות צעירות עם ילדים, לרכוש דירה לראשונה, בין היתר בשל זכאותן של משפחות אלה לרכוש דירות במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן". המשפחות שזכו בהגרלות "מחיר למשתכן" והחליטו לממש את זכייתן רכשו דירות גדולות יותר במחירים נמוכים יותר ביחס לרוכשי דירה לראשונה בשוק החופשי. כמו כן מצאנו שהסיכוי לרכוש דירה בשוק החופשי נותר יציב, והסיכוי לרכוש דירה בשוק החופשי בפריפריה אף עלה עבור חמישוני הכנסה נמוכים. אפשר להסיק מכך שהרחבת ההיצע בשנים 2016 — 2019 הייתה משמעותית בהשוואה לשנים 2012 — 2015 , ולכן הסיכוי של מי שלא זכו בהגרלות "מחיר למשתכן" לא נפגע.

למאמר המלא כקובץ PDF