תקציר

הניסיון להסביר את השכר בעזרת מאפיינים דמוגרפיים ואחרים של כוח העבודה הצליח בשני העשורים האחרונים במדינות רבות, וביניהן ישראל, באופן חלקי בלבד, כאשר בחלק מהמדינות (למשל בארה"ב, באנגליה ובקנדה) נמצאה עלייה בשונות הבלתי מוסברת בשכר – כלומר בשונות השכר שלא ניתנת להסבר בעזרת אפיון העובדים. כיוון שתופעות אלו מנוגדות למודלים הבסיסיים הרווחים בשוק העבודה – שלפיהם עובדים הומוגניים, העובדים בתנאים זהים, מקבלים אותו שכר – מסבירים אותן באי-היכולת לאפיין ולמדוד חלק מההבדלים שבין העובדים, תוך שימת דגש על ההבדלים האישיים הקוגניטיביים.

מאמר זה מוסיף הסבר לקיומה של שונות בשכר. במאמר נראה כי גם כשהעובדים זהים לחלוטין, ומועסקים באותה סביבת עבודה יתפתחו בהכרח הבדלים בשכר שינבעו מהליכים של תמרוץ העובד והפיקוח עליו. חשיבותם של הליכים אלו גברה עם התרבותם של הליכי ייצור הקשים לאמידה, והיא בולטת בתעשיות המפותחות, בהן מושקעים משאבים רבים במחקר ופיתוח מחד, ובהערכת העובדים ובתיגמול יחידני –באמצעות בונוסים, אופציות וכדומה – מנגד.

כמו כן נמצא בעבודה כי שונות השכר תעלה בעת שיפורים טכנולוגיים, אשר יכולים להוביל גם להתגברות קצב התחלופה של עובדים ותיקים בחדשים, וכי פרופיל השכר המתקבל מן המודל תואם את פרופיל השכר ה"קלאסי" בספרות של הון אנושי – בשנים הראשונות לעבודה הוא עולה בקצב מהיר, ועם התקצרות אופק העבודה קצב עלייתו הולך ופוחת ואף הופך לשלילי.

למחקר המלא בנושא: התפתחות השכר ושונותו בעולם של תמרוץ ופקוח כקובץ PDF