תקציר:

שינויים בשעות העבודה של המועסקים הם רכיב מרכזי בתגובת תשומת העבודה להתפתחויות מקרו-כלכליות ולצעדי מדיניות בישראל ובעולם. גמישות שעות העבודה ביחס לשכר חשובה לניתוח האפקטיביות של שינויים בשכר כמנגנון לסגירת עודפי ביקוש והיצע בשוק העבודה ולהערכת ההשפעות של שינויים בשיעורי המס על היצע העבודה; הגמישות ביחס לתוצר מאפשרת לבחון עד כמה שינויים בשעות העבודה תורמים לקיזוז לחצים אינפלציוניים על פני מחזור העסקים. בנוסף, ניתוח ההבדלים בגמישויות בין קבוצות אוכלוסיה שונות יכול להצביע על השפעת הצמיחה ושינויים בשכר על התחלקות ההכנסות במשק ולזהות פוטנציאל ל"צווארי בקבוק" בתגובת שוק העבודה לשינויים בפעילות, שעלולים לתרום ללחצים אינפלציוניים. במחקר זה אנו משתמשים בתצפיות החוזרות של עובדים בסקרי כוח האדם בישראל, דבר המאפשר את זיהוי העובדים ביותר מנקודת זמן אחת. בעזרת נתונים אלה אנו אומדים את ההשפעה של שינויים בשכר המוצע לעובד - המושפע מההתפתחויות המקרו-כלכליות - על שעות העבודה, תוך התחשבות בשינויים שחלו בנסיבות האישיות של העובד (הרכב המשפחה, התחלת וסיום לימודים, כניסה לגיל הפנסיה, הכנסת ותעסוקת בן הזוג). המדגם גם מאפשר לנו לבחון האם יש הבדל בגמישויות בין קבוצות אוכלוסייה, על פי תכונות דמוגרפיות, השכלה, מאפייני התעסוקה בתקופה הראשונה וההכנסה המשפחתית. מהאמידה עולה כי השפעת השינויים בשכר על שעות העבודה היא קטנה, ומתאפסת בקרב העובדים במשרה מלאה. לעומת זאת, גמישות השעות ביחס לשינויים בתוצר היא משמעותית. בקרב הגברים גמישות השעות גדולה יותר מגמישות הכניסה לתעסוקה, פרט לגברים ממשפחות בעלות הכנסה נמוכה. בקרב הנשים נמצאה גמישות חיובית של השעות ביחס לתוצר רק אצל אלו שהו בתחילת דרכן בשוק העבודה, אלו שעל סף גיל הפרישה ובקרב עובדות בעיסוקים המאופיינים בשכר נמוך. עם זאת בקבוצות אלו - הכוללות כשליש מהעובדות - הגמישות הייתה כפולה מזו שנמצאה עבור הגברים.

למחקר המלא בנושא: השפעת שינויים בשכר, בתוצר ובמאפיינים הדמוגרפיים של עובדים על שעות העבודה כקובץ PDF