תקציר

בספטמבר 2006 הושלמה רפורמת עושי השוק בשוק האג"ח הממשלתיות השקליות בישראל. עבודה זו בודקת אם הרפורמה הצליחה להשיג את אחת ממטרותיה העיקריות – הגדלת הנזילות בשוק המשני של האג"ח הממשלתיות השקליות. תחילה מתייחסת העבודה לנושא הנזילות בכלל, ובשוק האג"ח בישראל בפרט. העבודה מיישמת על שוק האג"ח הממשלתיות השקליות קבוצה רחבה של מדדי נזילות שונים, המתייחסים לפעילות השוק, עלות הנזילות ועומק השוק. בהמשך נאמדת השפעת הרפורמה על כל אחד ממדדי הנזילות. התוצאות מעלות כי הרפורמה אמנם העלתה את רמת הפעילות בשוק, אולם לא הצליחה להקטין את עלות הנזילות או להגדיל את עומק השוק. בעבודה מוצעים שני הסברים לכך: האחד – המירווח המקסימלי במערכת ה-MTS גבוה מדי; השני – פעילות עושי השוק בבורסה אינה תומכת בהספקת נזילות לשוק. העבודה גם מניחה יסודות ראשונים למדידת הנזילות בשוקי האג"ח בישראל.

למחקר המלא בנושא: השפעת רפורמת עושי השוק על רמת הנזילות בשוק איגרות החוב הממשלתיות השקליות כקובץ PDF