תקציר

האוכלוסייה הערבית, ובעיקר הנשים, מתאפיינת בשיעורי תעסוקה נמוכים בשל מאפיינים תרבותיים וחסמים מבניים. טענה רווחת היא שאחד החסמים הללו הוא היעדר גישה תחבורתית למקומות תעסוקה, בשל רמת השירות הנמוכה של התחבורה הציבורית ביישובים הערביים. עבודה זו בודקת את הטענה לעיל באמצעות בחינה של רפורמה בתחבורה הציבורית שנגעה ליישובים ערביים רבים בשנים 2015-2010 בעוצמות שונות ובזמנים שונים. כדי לזהות את השפעת הרפורמה על התעסוקה אנו משתמשים, לראשונה בישראל, בנתונים מִנהליים לגבי נסיעות של קווי אוטובוס ביישובים הערביים, ומבחינים בין אנשים שהייתה להם גישה לרכב פרטי לבין כאלו שלא הייתה להם גישה, מתוך הנחה שהחלטות התעסוקה של האחרונים רגישות יותר לרמת השירות.

תוצאות המחקר מלמדות על השפעה חלשה של התחבורה הציבורית על שיעורי התעסוקה באוכלוסייה הערבית. בפרט, לא מצאנו שהרפורמה הביאה להצטרפות של נשים לכוח העבודה. אולם היא סייעה לחלק מהנשים העובדות להמשיך לעבוד – נשים משכילות בנות50–30  ללא גישה לרכב פרטי, קבוצה שמהווה  כ- 8% מכלל הנשים הערביות בגילי העבודה ((64–20; כאשר מוסיפים 10 נסיעות אוטובוס ביום ליישוב – בדומה לגידול הממוצע בשנים האחרונות – הסיכוי שאישה כזו תישאר מועסקת עולה בכ-.0.5% כמו כן מצאנו כי השיפור בשירות סייע לגברים מבוגרים (40–64) חסרי גישה לרכב פרטי להשתלב בשוק העבודה, וכי במקרה זה ההשפעה אף מעט גדולה יותר) כ .(0.7%-קבוצה זו מהווה כ-8% מכלל הגברים הערבים בגילי העבודה (20­–64).

ממצאי המחקר תומכים בטענה שכדי להעלות את שיעורי התעסוקה בחברה הערבית יש להסיר חסמים אחרים, והתחבורה הציבורית משמשת לכל היותר גורם משלים לעניין זה: שיפורהּ מסייע לנשים וגברים שהתגברו על החסמים המבניים והתרבותיים ונמצאים על סף תעסוקה. מעבר לכך, סביר להניח שהרפורמה שיפרה את איכות החיים בחברה הערבית מבחינות אחרות: מספר הנוסעים גדל משמעותית והדבר מעיד כי האוכלוסייה השתמשה בתחבורה הציבורית לצרכים שונים ונהנתה מהרחבתה, שכן זו הפחיתה את עלויות הנסיעה במונחי זמן וכסף.

המחקר נערך במגבלת הנתונים הזמינים ומתייחס לתוספות השירות בשנים 2010–2015  בלבד. מכיוון שאין זה סביר כי התוספות מייד מתבטאות בתעסוקה במלואן, ייתכן שחלק מההשלכות של שיפור השירות,  שהלך והתרחב משמעותית בשנים שחלפו מאז, לא באו לידי ביטוי במחקר הנוכחי.​

 

למאמר​ המלא בנושא: השפעת התחבורה הציבורית על התעסוקה בחברה הערבית כקובץ PDF​ ​

​​​​​​​​​​​​