תקציר:

העבודה בוחנת באמצעות נתוני חתך לשנים 1997-2006 את השפעתה של המדיניות המונטרית על ענפי התעשיה השונים. השפעתם של זעזוע בריבית וזעזוע בשער החליפין על הכמות והמחיר בכל אחד מ-16 ענפי התעשיה נבדקת באמצעות מערכת משוואות VAR הכוללת חמישה משתנים אנדוגניים - ריבית בנק ישראל, שער החליפין של השקל מול הדולר,עלות העבודה לשעת עבודה, המחיר והכמות המיוצרת. נמצא כי עליית הריבית מתבטאת בדרך כלל בצמצום הכמות המיוצרת תוך ירידה של המחיר המבטאת השפעה על הביקושים. זעזוע בשער החליפין מתבטא בעליית מחיר כמעט בכל הענפים, בדרך כלל תוך ירידה מצטברת בכמות בחלק מהענפים. בחלק השני של העבודה נבחן הקשר בין תכונות המאפיינות את הענפים השונים לתגובתם לזעזועים. נמצא כי השפעת זעזוע בריבית על הביקושים גדולה יותר בענפים המייצרים מוצרים בני-קיימא. עליית המחיר בתגובה להעלאת הריבית מצומצמת יותר בענפי הטכנולוגיה העילית ובענפים ריכוזיים בייצור.

למחקר המלא בנושא: השפעת המדיניות המונטרית על ענפי התעשיה - ניתוח באמצעות VAR כקובץ PDF