תקציר:

בעבודה זאת נמצא קשר ארוך טווח בין רמת ההשקעה בסקטור העסקי, התוצר ועלות ההון, התואם את התיאוריה הניאו-קלאסית. המשתנה המרכזי מבין משתני עלות ההון והקשור שלילית להשקעה העסקית הוא המחיר היחסי של ההשקעה (בהשוואה למחיר התוצר העסקי). מחיר זה משקף את השיפורים הטכנולוגיים מחו"ל המשפרים את איכות מלאי ההון בכלל והציוד בפרט וכן את שער החליפין הראלי במונחי יבוא. בעבודה זאת נמצא קשר ארוך טווח בין רמת ההשקעה בסקטור העסקי, התוצר ועלות ההון, התואם את התיאוריה הניאו-קלאסית. המשתנה המרכזי מבין משתני עלות ההון והקשור שלילית להשקעה העסקית הוא המחיר היחסי של ההשקעה (בהשוואה למחיר התוצר העסקי). מחיר זה משקף את השיפורים הטכנולוגיים מחו"ל המשפרים את איכות מלאי ההון בכלל והציוד בפרט וכן את שער החליפין הראלי במונחי יבוא. בעבודה זאת נמצא קשר ארוך טווח בין רמת ההשקעה בסקטור העסקי, התוצר ועלות ההון, התואם את התיאוריה הניאו-קלאסית. המשתנה המרכזי מבין משתני עלות ההון והקשור שלילית להשקעה העסקית הוא המחיר היחסי של ההשקעה (בהשוואה למחיר התוצר העסקי). מחיר זה משקף את השיפורים הטכנולוגיים מחו"ל המשפרים את איכות מלאי ההון בכלל והציוד בפרט וכן את שער החליפין הראלי במונחי יבוא. בטווח הקצר שיעורי השינוי של ההשקעה העסקית קשורים חיובית לשינוי בפעילות, לניצולת הציוד (המתקבל מסקר החברות), לשינוי בהשקעה הישירה של תושבי חו"ל ושלילית לשינוי במשתנים שונים הקשורים לעלות ההון (מחיר יחסי של ההשקעה, שעור המס הסטטוטורי). כן נמצאה השפעה שלילית ומובהקת של אי הודאות הגלומה בשינוי בתוצר העסקי ובתנאי הסחר על הגידול בהשקעה.

למחקר המלא בנושא: הקשרים ארוכי וקצרי הטווח של ההשקעה בסקטור העסקי בישראל 1968-2008 כקובץ PDF