תקציר:

המחקר בחן את השפעתה של ותה כנית "מסלול בגרותי רגיל " (מב"ר) בשנים 2010–2015 על משתני תוצאה בטווח הקצר. מב"ר היא תוכנית תלת-שנתית  המופעלת בבתי ספר תיכוניים במטרה לצמצם את הנשירה ולהעלות את שיעורי הזכאות לתעודת בגרות בקרב תלמידים מרקע חברתי-כלכלי חלש, שהישגיה הם לימודיים בחטיבת הביניים נמוכים. כדי להתגבר על תיבעי הסלקציה בכניסה לתוכנית ניצלנו את עודף הביקוש ואת תנאי הקבלה, והשתמשנו בשיטת Matching Score Propensity ליצירת קבוצת השוואה של מועמדים שנתוניהם התאימו לכיתות מב"ר אך לא הם נכללו בהן ולמדו בכיתות רגילות. תוצאות המחקר מלמדות שהשתתפות בכיתת מב"ר מביאה לירידה של 2.3 נקודות אחוז בשיעור הנשירה ולעלייה של 8.4 נקודות אחוז בשיעור הזכאות לתעודת בגרות. ההשפעות חזקות יותר נמצאו בקרב בנים ובקרב תלמידי \ החינוך הערבי שם התוכנית מביאה להפחתה של 2.6 נקודות אחוז בנשירה ולשיפור של 9 נקודות אחוז בזכאות לתעודת בגרות.