תקציר

​העלייה ההמונית מציבה בפני המשק הישראלי אתגרים מקרו-כלכליים גדולים. מעבר למספרים הגבוהים מתאפיין גל העלייה באיכות ההון האנושי שלו, שיכולה לתרום רבות לפוטנציאל הייצור. בטווח הארוך, אפשרויות הצמיחה וניצול היתרונות לגודל עשויים לחזק את מצבה הכלכלי של ישראל ואת רמת החיים בה. אולם, בטווח הקצר,
צפויים להתפתח קשיים ניכרים בתחום האבטלה והחוב החיצוני. שתי בעיות אלה קשורות זו בזו: קשיים בגיוס ההון מחו"ל יעכבו את הצבר ההון הפיזי הנחוץ כדי ליצור מקומות תעסוקה לעולים. הירידה הצפוייה ביחס הון-עבודה אמורה להביא לירידה דרסטית ומתמשכת בשכר הריאלי. אולם אם השכר הריאלי יגלה קשיחות כלפי מטה - תעמיק האבטלה.

בעבודה זו נערכו סימולציות שונות של מודל אופטימיזיציה דינמית, המותאם לנתונים של המשק הישראלי ולעלייה הצפוייה. נותחו תסריטים שונים, כגון מצב של שוק הון בינלאומי ללא מגבלות אשראי, מצב של קיום מגבלות אשראי יחד עם שכר ריאלי גמיש, ושילוב של מגבלות הון עם שכר ריאלי קשיח.

התסריט האחרון הוא המדאיג ביותר, על פיו עולה כי האבטלה תתפתח למימדים גדולים. יתר על כן, הפסד התפוקה כתוצאה מהאבטלה תתרום למחסור במקורות ולגידול בחוב החיצוני. סימולציות אלה נעשו תוך ניתוח צעדי מדיניות פיסקלים חליפיים.

ההמלצות שעולות מהניתוח הן: (א) נדרשת מעורבות ממשלתית במאמצי גיוס ההון מחו"ל אם באמצעות גיוס ישיר של הון, ואם באמצעות גיוס ערבויות ממשלתיות ואם
באמצעים אחרים. ככל שזרימת ההון תהיה גדולה יותר, כך תיחלש ההשפעה השלילית שיש מחסור בהשקעות על התעסוקה. הסכנה היא, כמובן, שאבטלה עמוקה תגרום לירידה מן הארץ ותצמצם את יתרונותיה של העלייה הנוכחית בטווח הארוך. (ב) במקביל יש צורך לפנות גם מקורות מקומיים להשקעות, אך זאת לא באמצעות העלאת מסים הפוגעת ברצון להשקיע.


למחקר המלא בנושא: ההשלכות המקרו-כלכליות של עלייה המונית לישראל כקובץ PDF